Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Bon dia. Precisem resposta a les següents qüestions: 1. Autorització VFR nocturn per a operació de vol poli-tripulada (criteri de puntuació) No entenem procedent aquest criteri donat que: - En treballs aeris és règim declaratiu, per la qual cosa no procedeix una "autorització". - Els conceptes VFR nocturn i operació poli-tripulada son conceptes separats, i el segon exigeix compliment del següent: a) Normativa que estableix la operació politripulada b) Habilitació i entrenament dels pilots c) Configuració / adaptació de l'aeronau. - Volem afegir que el licitador que assumís aquesta millora implícitament declararia el compliment íntegre del RD 965/2012 Poden confirmar el que exposem a efectes de clarificar el compromís que representa oferir aquesta millora? 2) Inici de l'execució del contracte i període facturable. Considerant les dates que ens trobem, i la interposició del recurs publicat, és previsible que l'inici del contracte no es donarà a 1 de gener, sinó força més tard. Donat el redactat del plec en el que refereix a període d'execució que situa el final del contracte a 31 de desembre de 2021, podem estimar que la facturació es reduirà en un terç, com a mínim. Això afecta a les amortitzacions necessàries dels elements a aportar pel contracte, de cost elevat. Poden indicar si existeix la possibilitat de que el contracte tingui duració d'un any sencer des de la signatura del contracte? 3) Homologació del cinemòmetre: Sobre l'acreditació de la homologació del cinemòmetre coexisteixen en els plecs diferents interpretacions. Per simplificar i a efectes de no limitació de concurrència entenem que la homologació del cinemòmetre ha de ser efectiva a inici del contracte, en línia amb el títol 11 del PPT "Documentació a presentar a l'inici del contracte". Poden confirmar? 4) Error en les fórmules de valoració La fórmula que aplica per a la valoració de les ofertes en els criteris tècnics (Puntuació= Puntuació màxima x (Oferta més avantatjosa/Oferta que es valora) resulta incorrecte en aquells punts on un valor major significaria major puntuació. Ocorre en els criteris, 1.2.1.3, 1.2.2.1, 1.2.2.3 i 1.2.2.4. Entenem que cal corregir la fórmula o bé determinar com es calcula per a que l'error no es produeixi. 5) Per últim, poden indicar si preveuen ajornament de la data de presentació d'ofertes a dia d'avui? Gràcies per avançat.

Òrgan de contractació:
Servei Català de Trànsit
Codi d'expedient:
SCT-2021-11
PDF PDF i XML

 

Resposta: 1. RESPOSTA: per tal d'obtenir puntuació en aquest criteri, el licitador que s'haurà de presentar la següent documentació en el sobre B: Declaració de VFR nocturn establerta a la normativa en comptes d'una Autorització. Declaració del licitador que assumeix el compliment íntegre del RD 965/2012. 2. RESPOSTA: en aquests moments desconeixem el temps en el que es resoldra el recurs interposat i l'impacte en el període inicial d'execució. En principi no es veuria afectat el termini previst per a les pròrrogues, als efectes oportuns. 3. RESPOSTA: tal com s'indica al títol 11 del PPT, el Certificat d'homologació i certificació del Centre de Metrologia (CEM) del Ministeri d'Indústria del model de cinemòmetre aerotransportat ofert s'ha de presentar amb la documentació que es requereix a l'inici del contracte, no abans. Aclarir que en la Memòria explicativa i descriptiva detallada al Títol 9, que haurà de ser presentada en els sobres B de les ofertes, només ha de contenir declaracions i/o compromisos del licitador i la informació sobre els sistemes oferts, no s'ha d'aportar cap documentació acreditativa. 4. RESPOSTA: tal i com fa referència la Resolució d'esmena per la qual es modifica la taula "CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE LES OFERTES 0 a 100" de l'annex 4 del plec de clàusules administratives particulars de l'expedient SCT-2021-11, de data 17 de novembre de 2020, que ha estat publicada al perfil del contractant el passat 17 de novembre, les esmentades fórmules de puntuació ja han estat corregides. 5. RESPOSTA: a data d'avui el Tribunal no ha comunicat la suspensió del procediment de licitació. Per tant, el termini de presentació de les ofertes finalitza el 23 de novembre a les 10 hores, tal i com s'estableix a l'anunci de licitació publicat.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya