Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

16.- Us escrivim per demanar alguns aclariments en relació amb el PCP ANTISUPERBUGS: 1.- La presentació s'ha de fer NOMÉS a través de la plataforma en línia en data 2019.10.28 13:00 CET? 2.-Cada document individual (formulari, annex, Altres documents requerits, declaracions, etc.) de cada sobre A, B, C Ha de signar-se primer en paper original, després escanejar i transformar-se en format PDF i finalment signar digitalment i penjar-ho a la plataforma? Podeu confirmar això o explicar millor el procés? En cas de signatura digital, per al Formulari del subcontractista hem de posar doble signatura digital (el licitant i el subcontractista)? 3.-Tal com s'indica en el RfT es necessita "l'original de l'escriptura notarial de poder notarial", hi ha intenció que tota la documentació presentada a la plataforma (en PDF) també s'enviï en format original (en paper) a la direcció de AQUA dintre de la data límit? ¿Podeu explicar millor aquest punt? 4.-La traducció a l'espanyol o al català dels documents 1.2.3.4.5. (En el cas d'una organització no espanyola dels Estats Membres) acompanyat de la FORM0-1 on es reconeix que és un fidel reflex de l'original "(com s'indica a" Annex III "). Significa que hem de traduir aquests documents PRIMER a l'anglès (idioma oficial) i acompanyats per FORM0-1 indicant que és una traducció fidel de l'original en ITALIÀ i després novament en espanyol acompanyat de la FORM0- 1 declarant que és una traducció fidel de l'original en ITALIANO de nou? ¿es correcte? ¿necessites traducció d'aquests documents a l'anglès i l'espanyol o només un es suficient? ¿Cada un dels 5 documents ha d'anar acompanyades d'un sol FORMULARI-1 o FORMULARI0-1 per tot aquest grup de documents?

Òrgan de contractació:
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
Codi d'expedient:
3020170339
Data de publicació:
15/10/2019 12:57h

 

Resposta: 16.1.- D'acord amb la secció 4.1.1 del Request for Tender(nom del fitxer: Plec Administratiu), "Les entitats interessades a participar en la CPP ANTISUPERBUGS han de remetre la seva oferta mitjançant l'eina de Sobre Digital en el perfil del contractant de aquas (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/AQuAS), residenciat en la Plataforma web de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya ". Per a més informació de com preparar la licitació, hem creat una guia amb les instruccions per explicar als futurs licitador com presentar oferta: http://antisuperbugs.eu/wp-content/uploads/2019/10/ASB_CfT_Tutorial_fo_bidders_1_8.pdf. 16.2.- D'acord amb la secció 4.1.1.2 del Request for Tender (nom del fitxer: Plec Administratiu), tots els documents que formen part de l'Oferta han d'anar signats electrònicament en els termes previstos en el Reglament (UE) nº 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, sobre identificació electrònica i serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i per la qual es deroga la Directiva 1999/93 / CE. És a dir, no cal la signatura física dels documents ni el seu posterior escaneig, només s'ha de convertir el document en format PDF i signar-lo electrònicament. Respecte al formulari 0-5 (Declaració responsable en relació a la subcontractació), de conformitat amb l'apartat 3.2.3.1, aquest document haurà de venir signat pel subcontractista, a més del licitador, encara que la seva presentació queda reservada per al moment en què se'ls requereixi als quatre licitadors que hagin obtingut una major puntuació, de conformitat amb el que estableix l'apartat 4.2.3.2 dels plecs. Per a la presentació de l'oferta, és suficient identificar el subcontractista en el DEUC, d'acord preveu l'apartat 4.2.1.2.1 ( "Si el Licitador va a utilitzar a una altra o més entitats com Subcontractistes per executar part del contracte, haurà identificar-los en el DEUC, en el cas que siguin coneguts en el moment de presentar-se l'oferta "). 16.3.- D'acord amb la secció 4.1.1 del Request for Tender (nom del fitxer: Plec Administratiu), l'única via de presentació de la documentació és mitjançant l'eina del Sobre Digital residenciat a la Plataforma web de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya ( https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/AQuAS). Per tant, tots els documents han d'estar en format digital, sense perjudici de poder requerir el document original al licitador per poder comprovar l'originalitat d'aquest. No obstant això, igual que a la pregunta anterior (ie 16.2), la presentació d'aquest document queda reservada per al moment en què se li requereixi als quatre licitadors que hagin obtingut una major puntuació, de conformitat amb el que s'estableix a l'apartat 4.2.3.2 dels plecs. 16.4 D'acord amb la secció 4.1.5 del Request for Estendre (nom del fitxer: Plec Administratiu), "Les ofertes remeses a totes les Fases s'hauran d'enviar en anglès. Els licitadors també poden proporcionar aquests documents en català o espanyol ". Per tant, si es tradueixen tots els documents en anglès, ja no és necessària la posterior traducció dels documents al català o espanyol. Si es proporcionen els documents en català o espanyol, els licitadors han de completar el FORMULARI 0-1 i el FORMULARI 0-2 (inclosos en l'annex III) cada vegada que enviïn documents en català o espanyol en els seus sobres corresponents a les diferents fases de la CPP ANTI-SUPERBUGS. No obstant això, els documents 1, 2, 3, 4 i 5 (identificats en l'apartat "I. Documentació: Visió General", secció "Documentació a aportar per a ser adjudicat amb l'Acord Marc i el Contracte de Fase 1" de l'Annex III , i que es basen en l'apartat 4.2.3.4 dels plecs, es presentaran en el moment en què se'ls requereixi als quatre licitadors que hagin obtingut una major puntuació, de conformitat amb el que estableix l'apartat 4.2.3.2 dels plecs

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya