Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Distingits senyors, En relació al procediment de licitació convocat per aquest Òrgan de contractació, d'expedient 3/2019 Licitació Servei de neteja dels edificis ubicats a la Vila Universitària als efectes que aquest possible licitador pugui calcular la seva oferta avaluant tots els costos laborals per remuneracions i quotes a la Seguretat Social que assumirà en cas de resultar contractista, en els termes establerts en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i en virtut de la potestat que li confereix l'article 138.3 del mateix text legal, aquest interessat realitza la següent consulta que sol·licita li sigui contestada a la major brevetat: 1. D'acord amb el que determina l'article 76.m del vigent Conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja d'edificis i locals de Catalunya, per la present els sol·licitem que requereixin l'actual contractista perquè faciliti la dada del percentatge mitjà d'absentisme del últim any d'execució del servei, així com proveeixin aquesta informació a tots els possibles licitadors en els termes que preveu l'article 130.1 de l'esmentat text legal. 2. D'acord amb l'establert en els Articles 190 i 201 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, sobre prerrogatives de l'Administració per garantir el compliment pel contractista de les seves obligacions en matèria social i laboral; així com també en l'article 74.12 del vigent Conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja d'edificis i locals de Catalunya, per la present els sol·licitem que requereixin a l'actual contractista perquè acrediti els següents extrems: -Que aquest contractista no manté cap deute salarial amb els treballadors de la seva plantilla adscrits al contracte en fase de licitació; ni tampoc per quotes meritades a la Seguretat Social en virtut de les remuneracions que aquells hagin percebut o haurien hagut de percebre. -Que la contractista es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries. -Que la contractista no té en curs cap procediment administratiu ni contenciós-administratiu derivat del compliment de les seves obligacions laborals, fiscals, o de Seguretat Social; ni tampoc es troba en situació de concurs de creditors voluntari o necessari. S'efectuà aquesta consulta a l'empara de la citada normativa legal, i també d'acord amb l'establert en la recent Sentencia núm. 931/2018, dictada per la Sala de lo Social del Tribunal Suprem, que estableix que en matèria de traspàs de plantilles o subrogació de treballadors es suma també l'assumpció de la responsabilitat solidària laboral i de Seguretat Social, sol·licitant que ens donin trasllat de la resposta que l'actual contractista realitzi a l'avantdit requeriment. Quedem a l'espera de la seva resposta,

Òrgan de contractació:
Vila Universitària, SL
Codi d'expedient:
3/2019
PDF PDF i XML

 

Resposta: 1. El percentatge d'absentisme de juliol de 2018 a juny de 2019 ha estat del 8,36%. 2. Es publica la declaració responsable de l'empresa que actualment presta el servei acreditant els extrems sol·licitats.

Documents

 
Declaració responsable
PDF
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya