Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Bona tarda, No acabem de veure clar en quin dels sobres s'haurien d'incloure les referències que justifiquen la solvència tècnica o professional. Pel que hem entès, només hem d'omplir el DEUC amb les nostres dades on es demostri que cumplin aquesta solvència però no aportar cartes de bona execució o fitxes dels projectes perquè en cap dels sobres es menciona que s'hagi d'incloure. Entenem que aquestes referències es presentarien en el moment de l'adjudicació però no veiem clar com hem de fer-hi referència. Gràcies.

Òrgan de contractació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Codi d'expedient:
901449/18
PDF PDF i XML

 

Resposta: Tal i com s'indica en el plec de clàusules administratives particulars, en el Sobre A, s'ha de presentar el DEUC, la Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols, i la Declaració, en el seu cas, de pertinença a grup empresarial, d'acord amb els supòsits de l'article 42 del Codi de comerç, amb indicació de totes les empreses. Efectivament, el licitador ha d'indicar en el DEUC la seva solvència tècnica i professional. Cal afegir, que també tal i com s'indica en els plecs, als efectes de l'acreditació de la personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i, si és procedent, de la classificació, els licitadors podran aportar el certificat d'inscripció al Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI) o Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE). Si el licitador no està inscrit en el RELI ni en el ROLECE, el licitador sí que haurà de presentar els certificats de bona execució (firmats digitalment) en català o castellà.

Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya