Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

en quin apartat haig de col·locar la documentació relativa a: Acreditació de la capacitat del licitador DNI del signant de l'oferta. Acreditació econòmica o financera. Acreditació Tècnica o professional.....?

Òrgan de contractació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Codi d'expedient:
900639/19
PDF PDF i XML

 

Resposta: En la clàusula 4 del Plec de clàusules administratives particulars (en endavant PCAP), s'estableix quines condicions han de reunir els licitadors, i es diu també que als efectes de l'acreditació de la personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i, si és procedent, de la classificació, els licitadors podran aportar el certificat d'inscripció al Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI) o Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE). La incorporació del certificat del Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI) o Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), podrà efectuar-se d'ofici per l'òrgan de contractació o pels qui correspongui l'examen de les ofertes. Els licitadors que vulguin aportar la documentació acreditativa de la clàusula 4 en aquesta fase del procés de presentació d'ofertes, ho han de presentar en el SOBRE A. Tot i que cal destacar que, segons la clàusula 15 del PCAP, la documentació acreditativa i justificativa de les circumstàncies a què es refereix la clàusula 4 d'aquest plec es demanarà a l'empresa millor classificada, si no s'hagués aportat amb anterioritat.

Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya