Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

PREGUNTA 2 Al Plecs de Prescripcions Tècniques (PPT) es detallen els mitjans documentals amb els que acreditar la concurrència dels requisits fixats per a cada un del personal mínim a adscriure al servei. Concretament es detalla per a la prestació del servei de Gerència a la clàusula 2.3, per a la prestació del servei de Direcció Tècnica a la clàusula 3.2, per a la gestió del servei de Gestió i Direcció dels desenvolupament de persones de la Fundació a la clàusula 4.2, per a la gestió del servei de Gestió econòmica i Fiscal de la Fundació a la clàusula 5.2 i Gestió per a la gestió del servei de Gestió Administrativa de la Fundació a la clàusula 6.2. No obstant només s'especifica a la clàusula 2.3 relativa a la Gerència i a la clàusula 3.2 relativa a la Direcció Tècnica -ambdues del PPT- a quin sobre s'ha d'incorporar dita documental, consignant-se que s'ha d'incorporar al sobre 2. Per la seva banda a la lletra c) de l'apartat relatiu a la Solvència de les empreses licitadores" obrant a la clàusula 31 del PCAP es disposa que el licitador haurà de "Disposar d'una estructura empresarial adequada per a l'execució del contracte, que compti el personal i l'equip humà necessari, tal i com es detalla en el plec de prescripcions tècniques, en relació a cadascun dels perfils detallats i l'experiència en la prestació de serveis de característiques i finalitats similars als d'aquests contracte". Per això interessa aclariment sobre els següents aspectes: 2.1 A quin sobre s'ha d'incorporar la documental requerida a les clàusules 4.2, 5.2 i 6.2? 2.2 El sobre 2 al que es refereix el PPT és l'equivalent al sobre B referit als Plecs de Clàusules Administratives Particulars (PCAP). 2.3 Si la resposta anterior és afirmativa i sent el sobre 2 (B del PCAP) el relatiu a la documentació subjecte a criteris de judici de valor (clàusula 35 del PCAP) significa que el compliment d'aquests requeriments no és un requisit per licitar sinó que seran objecte de valoració, i en aquest cas quins serien els criteris d'adjudicació a aplicar? 2.4 Pel cas que la resposta fos negativa i el compliment dels requeriments fixats a les clàusules 2.3, 3.2, 4.2, 5.2 i 6.2 dels PPT s'hagin plantejat com a compliment de la solvència tècnic o professional dels licitadors (clàusula 31 PCAP) d'acord amb l'article 90 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP) a quin sobre s'haurien d'incorporar (1, 2 o 3 – A, B o C) i en quin moment (amb la proposició inicial o pot ser substituït amb la presentació del DEUC o declaració responsable per ser aportat en el cas de resultar adjudicatari)? Gràcies

Òrgan de contractació:
FUNDACIÓ PALAFRUGELL GENT GRAN
Codi d'expedient:
01/2019
PDF PDF i XML

 

Resposta: Bon dia, La seva pregunta queda resolta a través del document publicat a l'apartat d'anuncis d'aquesta plataforma. Atentament Contractació

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya