Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

PREGUNTA 2 Al Plecs de Prescripcions Tècniques (PPT) es detallen els mitjans documentals amb els que acreditar la concurrència dels requisits fixats per a cada un del personal mínim a adscriure al servei. Concretament es detalla per a la prestació del servei de Gerència a la clàusula 2.3, per a la prestació del servei de Direcció Tècnica a la clàusula 3.2, per a la gestió del servei de Gestió i Direcció dels desenvolupament de persones de la Fundació a la clàusula 4.2, per a la gestió del servei de Gestió econòmica i Fiscal de la Fundació a la clàusula 5.2 i Gestió per a la gestió del servei de Gestió Administrativa de la Fundació a la clàusula 6.2. No obstant només s'especifica a la clàusula 2.3 relativa a la Gerència i a la clàusula 3.2 relativa a la Direcció Tècnica -ambdues del PPT- a quin sobre s'ha d'incorporar dita documental, consignant-se que s'ha d'incorporar al sobre 2. Per la seva banda a la lletra c) de l'apartat relatiu a la Solvència de les empreses licitadores" obrant a la clàusula 31 del PCAP es disposa que el licitador haurà de "Disposar d'una estructura empresarial adequada per a l'execució del contracte, que compti el personal i l'equip humà necessari, tal i com es detalla en el plec de prescripcions tècniques, en relació a cadascun dels perfils detallats i l'experiència en la prestació de serveis de característiques i finalitats similars als d'aquests contracte". Per això interessa aclariment sobre els següents aspectes: 2.1 A quin sobre s'ha d'incorporar la documental requerida a les clàusules 4.2, 5.2 i 6.2? 2.2 El sobre 2 al que es refereix el PPT és l'equivalent al sobre B referit als Plecs de Clàusules Administratives Particulars (PCAP). 2.3 Si la resposta anterior és afirmativa i sent el sobre 2 (B del PCAP) el relatiu a la documentació subjecte a criteris de judici de valor (clàusula 35 del PCAP) significa que el compliment d'aquests requeriments no és un requisit per licitar sinó que seran objecte de valoració, i en aquest cas quins serien els criteris d'adjudicació a aplicar? 2.4 Pel cas que la resposta fos negativa i el compliment dels requeriments fixats a les clàusules 2.3, 3.2, 4.2, 5.2 i 6.2 dels PPT s'hagin plantejat com a compliment de la solvència tècnic o professional dels licitadors (clàusula 31 PCAP) d'acord amb l'article 90 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP) a quin sobre s'haurien d'incorporar (1, 2 o 3 – A, B o C) i en quin moment (amb la proposició inicial o pot ser substituït amb la presentació del DEUC o declaració responsable per ser aportat en el cas de resultar adjudicatari)? Gràcies

Òrgan de contractació:
FUNDACIÓ PALAFRUGELL GENT GRAN
Codi d'expedient:
01/2019
PDF PDF i XML

 

Resposta: Bon dia, La seva pregunta queda resolta a través del document publicat a l'apartat d'anuncis d'aquesta plataforma. Atentament Contractació

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya