Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Segons les dades dels plecs de prescripcions tècniques, se sol·licita un servei de 17 hores setmanals i el treballador que passen a subrogar s'indica que està a jornada completa (40 hores setmanals) És aquesta informació correcta?

Òrgan de contractació:
Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona
Codi d'expedient:
2018/2255
PDF PDF i XML

 

Resposta: Vista la pregunta realitzada per l'empresa Multianau, SL el dia 13 de març de 2019, a les 17.59, s'informa que les obligacions establertes per a les subrogacions es regulen al conveni Conveni col·lectiu del sector de la neteja d'edificis i locals de Catalunya per als anys 2017 a 2021, codi núm. 79002415012005, concretament a l'article 70è, punts 5 i 6, que estableix: "5. Si la subrogació d'una nova titular de la contracta impliqués que un treballador/ora realitzi la seva jornada a dos centres de treball diferents, afectant un només d'ells el canvi de titularitat de la contracta, els titulars de la mateixa d'acord amb els requisits i quanties establertes en el present Conveni, i en proporció a la part de jornada que els vincula al treballador: gestionaran la pluriocupació legal del treballador/ora, retribuiran el complement pluricentre, atorgarà en horari continuat el temps efectiu de desplaçament des del local d'una contracta al de l'altra, i atorgarà el temps de descans per a l'entrepà, tot això de tal manera que el treballador/ora subrogat que passi a pluriocupat ho faci en les mateixes condicions en comparació d'un altre treballador/ora subrogat no pluriempleat. Pel que fa a vacances que estableix l'article 55 del Conveni col¿lectiu i pel que fa a accident laboral del treballador/ora en una de les dues empreses, satisfarà la diferència econòmica que resulti entre la prestació per accident laboral i per accident no laboral aquella empresa en què tingués lloc l'accident. Al seu torn, quan en aquest supòsit de pluriocupació, una de les empreses hagi de modificar l'horari del treballador/ora el nou horari no podrà coincidir amb el que ja tingués reconegut en l'altra o altres empreses a les que estigués vinculat el treballador/ora en qüestió. 6. L'aplicació d'aquest article serà d'obligat compliment per a les parts a les que vincula: empresa cessant, nova adjudicatària i treballador/ora, operant la subrogació tant en els supòsits de jornada completa, com en els de jornada inferior, tot i que el treballador/ora segueixi vinculat a l'empresa cessant per una part de la seva jornada. En aquest cas es procedirà conforme determina l'apartat anterior." En aquest cas concret, l'empresa que resulti adjudicatària del servei, haurà de subrogar al personal que està prestant el servei, per un total de 17 hores setmanals, i així mateix, haurà de gestionar la pluriocupació del treballador/a de tal manera que el treballador/a gaudeixi de les mateixes condicions laborals que un treballador/a no pluriempleat, segons l'esmentat conveni col·lectiu. Aquestes condicions seran d'obligat compliment tot i que el treballador/a segueixi vinculat a l'empresa cessant per una part de la seva jornada.

Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya