Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Al punt M. Criteris per a la determinació de les ofertes anormalment baixes, en relació a les hores diu que: Es considera un paràmetre objectiu per apreciar que les proposicions no poden ser complertes com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, la indicació d'un preu inferior als costos salarials mínims per categoria professional, segons el conveni laboral vigent. Això vol dir que les hores ofertades per sota del conveni, restaren excloses o es podran justificar?

Òrgan de contractació:
Universitat Autònoma de Barcelona
Codi d'expedient:
47/2018
PDF PDF i XML

 

Resposta: A l'apartat M del quadre resum del plec de clàusules administratives s'estableixen dos paràmetres objectius per considerar una oferta anormalment baixa d'acord amb l'art. 149.2 de la LCSP: quan el seu import sigui inferior en més d'un 10% de la mitjana aritmètica del conjunt de les ofertes presentades; i que aquest import inferior ho sigui a causa d'oferir un preu inferior als costos salarials mínims per categoria professional segons el conveni laboral vigent. Per tant, en el cas que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció d'anormalitat d'acord amb algun dels paràmetres objectius citats, la mesa de contractació iniciarà els tràmits establerts a la clàusula 15 del plec de clàusules administratives. Per tant, el licitador afectat haurà de justificar la viabilitat de la seva oferta, sense que pugui ser considerada anormalment baixa de forma automàtica.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya