Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Pel què fa a la solvència professional o tècnica, es demana una relació d'obres similars realitzades els últims tres anys, amb un mínim d'una obra d'import mínim igual al del pressupost de licitació. L'import es refereix als honoraris tècnics o al pressupost d'execució de l'obra? Pel què fa a l'acreditació de l'obra mitjançant hipervincle, com s'ha de realitzar aquest? Amb un enllaç al projecte a la pàgina web de l'empresa n'hi ha prou? Quina és la documentació mínima a presentar per a cada projecte? Gràcies

Òrgan de contractació:
Consell Comarcal del Bages
Codi d'expedient:
CS 12/2019
PDF PDF i XML

 

Resposta: Benvolgut/da, En primer tèrme pel que fa a la solvència els plecs estableixen litreralment "Relació dels principals serveis o treballs realitzats d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte, en el curs de com a màxim, els tres (3) últims anys, que inclogui objecte, import, dates i el destinatari, públic o privat d'aquests, signada pel representant legal de l'empresa. Mínim: En aquesta relació ha de constar almenys un servei, de característiques similars a l'objecte del contracte, per un import mínim igual al del pressupost de licitació per cada lot en algun dels tres (3) exercicis esmentats." Per tant serveis i no obres, i per tant es refereix als honoraris tècnics i de les mateixes caracterísitiques, almenys 1 en els darrers 3 anys. En el cas que la vostra empresa sigui de nova creració segons l'article 90.4 de LCSP " n els contractes no subjectes a una regulació harmonitzada, quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s'ha d'acreditar per un o diversos dels mitjans a què es refereixen les lletres b) a i) anteriors, sense que en cap cas sigui aplicable el que estableix la lletra a), relatiu a l'execució d'un nombre determinat de serveis" i per tant es podrà presntar qualsevol dels supòssits següents: "b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en l'empresa, participants en el contracte, especialment els encarregats del control de qualitat. c) Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures utilitzades per l'empresari per garantir la qualitat i dels mitjans d'estudi i recerca de l'empresa. d) Quan es tracti de serveis o treballs complexos o quan, excepcionalment, hagin de respondre a un fi especial, un control efectuat per l'òrgan de contractació o, en nom d'aquest, per un organisme oficial o homologat competent de l'Estat en què estigui establert l'empresari, sempre que hi hagi un acord de l'organisme esmentat. El control ha de versar sobre la capacitat tècnica de l'empresari i, si és necessari, sobre els mitjans d'estudi i de recerca de què disposa i sobre les mesures de control de la qualitat. g) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l'empresa i del nombre de directius durant els tres últims anys, acompanyada de la documentació justificativa corresponent quan li ho requereixin els serveis dependents de l'òrgan de contractació. h) Declaració que indiqui la maquinària, el material i l'equip tècnic de què es disposa per a l'execució dels treballs o prestacions, a la qual s'ha d'adjuntar la documentació acreditativa pertinent quan li ho requereixin els serveis dependents de l'òrgan de contractació. i) Indicació de la part del contracte que l'empresari té eventualment el propòsit de subcontractar.) Finalment pel que fa a la darrera qüestió, per acreditar l'experiència en direcció s'ha d'omplir les dades que consten a la graella (títol de l'obra, PEM de l'obra, any d'execució) i, per demostrar que les dades són certes, s'ha d'hipervinclar el certificat de bona execució de l'obra i el seu projecte As Built (per acreditar l'actuació concreta i el seu pressupost), que es poden tenir penjats en un núvol tipus dropbox o google drive o similar.

Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya