Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Diputació de Girona
Codi d'expedient:
2021/5459
Convocatòria de la Mesa de Contractació
Data de publicació: 16/11/2021 13:30 h
Descripció: Valoració de propostes (sobre Ab) (lot 1 ¿ "criteris a judici de valor" / obertura de propostes (lot 1 - "criteris automàtics")
Dia: 18 de novembre de 2021
Hora: 10:00 hores
Lloc: Telemàtica
Enllaç: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzMwZDFiYmItNGMwNC00OWMwLTk5MjctZTM4ODJkODdkMDcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b741e31f-fd2b-43ff-8243-d8f3ab8b922d%22%2c%22Oid%22%3a%221df029db-6c39-4492-9e53-590d96819fbc%22%7d
Acta de la Mesa de Contractació
Data de publicació: 18/11/2021 10:55 h
Descripció: Acta d'obertura dels sobres A.a (documentació administrativa), A.b (criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor) -lot 1- i Sobre B (oferta econòmica) -lots 2 i 3-
Acta de la Mesa de Contractació
Data de publicació: 09/12/2021 09:20 h
Descripció: Acta de valoració del sobre A.b (criteris d'ajudicació sotmesos a judici de valor) i del sobre B (criteris d'adjudicació automàtics) del Lot 1
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya