Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Departament de Drets Socials
Codi d'expedient:
BE-2022-1123
Publicitat puntuacions criteris que depenen de judici de valor
Data de publicació: 25/02/2022 14:22 h
Descripció: D'acord amb el previst a la clàusula novena del plec de clàusules administratives particulars es fa pública la puntuació obtinguda per aplicació dels criteris d'adjudicació que depenguin d'un judici de valor, amb caràcter previ a l'obertura del Sobre B.
Puntuacions dels criteris que depenen de judici de valor:
Lot 1
- BARNA PORTERS SEGURETAT SL: 20 punts -UTE INV VIGILANCIA SL- INV PROTECCION SL: 20 punts - ENERPRO SL: 20 punts - SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA SA: 16 punts,- CLECE SA: 16 punts - IB2 SEGURETAT CATALUNYA SL: 15 punts
- IMAN SEGURIDAD SA: 15 punts
Lot 2
- BARNA PORTERS SEGURETAT SL: 20 punts - UTE INV VIGILANCIA SL- INV PROTECCION SL: 20 punts - ENERPRO SL: 20 punts - SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA SA: 16 punts,- CLECE SA: 16 punts - IB2 SEGURETAT CATALUNYA SL: 15 punts,
-IMAN SEGURIDAD: 15 punts
L'informe complet de valoracions d'ofertes s'enviarà a les empreses amb la notificació de la resolucions.
Obertura sobres B (Lots 1 i 2)
Data de publicació: 25/02/2022 15:12 h
Descripció: Es publiquen quadres obertura sobres B (Lots 1 i 2) amb les ofertes obertes el 25/02/22 a le 14:00
Requeriment de documentació expedient BE-2022-1123
Data de publicació: 28/02/2022 14:15 h
Descripció: En data 28 de febrer de 2022, d'acord amb l'article 150.2 i la DA 15a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, s'ha enviat el requeriment de documentació a la UTE INV VIGILANCIA - INV PROTECCIÓN, classificada amb l'oferta econòmicament més avantatjosa
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya