Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Servei Català de la Salut (CatSalut)
Codi d'expedient:
SCS-2021-224
Presentació de mostres
Data de publicació: 15/03/2022 09:20 h
Descripció: Dins el termini de 10 dies naturals a comptar des de la data d'obertura dels sobres B, els licitadors hauran de presentar mostra dels elements indicats en el document adjunt.
Si es considera oportú, es podrà exigir la presentació de mostres durant el procés de valoració de la documentació d'aquest sobre B.

Els productes presentats com a mostra han de ser igual al producte ofert i s'ha d'acompanyar de tots els accessoris requerits a la fitxa tècnica. Si es requereix fungible o d'altres elements per al correcte funcionament de l'equip aquests també hauran de ser lliurats. L'equip de mostra ha de ser 100% funcional.
La manca de presentació de les mostres o la presentació d'una mostra que no s'ajusti a les condicions establertes, serà motiu d'exclusió de la licitació en relació a l'article afectat.

Persona de contacte: Sr. Josep Juan Santaularia Martinez,
Electromedicina de l'Institut Català de la Salut
josep.santaularia@gencat.cat
Ofertes tècniques (sobre B)
Esmenat en data: 31/03/2022 12:25 h
Descripció: Us informem de les ofertes tècniques de les empreses licitadores que s'han obert en sessió privada el passat dilluns 14 de març de 2022.
Convocatòria Sessió Pública d'obertura de les ofertes econòmiques
Data de publicació: 11/07/2022 14:05 h
Descripció: Us convoquem a l'obertura de les ofertes econòmiques (sobre C) que tindrà lloc el proper dijous 14 de juliol de 2022, a les 11:00h. És una sessió telemàtica a la qual podeu accedir per mitjà del següent enllaç: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWQ2ZWRhNzktNjg4Zi00NzRlLWFmZDItZjVhZGVlOTE2YzZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b9427dc-d30e-43bc-8c06-ff7253676fec%22%2c%22Oid%22%3a%2285418532-980a-4f32-bd3c-e9a73a966417%22%7d
Així mateix, adjuntem el certificat de valoració de les ofertes tècniques (sobre B).

Us recordem que si teniu cap dubte o comentari sobre les valoracions publicades, podeu enviar un correu electrònic a l'adreça concursos@catsalut.cat , màxim fins a les 13.00 h del dia anterior a l'obertura dels sobres C.
Ofertes econòmiques (sobre C)
Data de publicació: 15/07/2022 12:50 h
Descripció: Us informem de les ofertes econòmiques obertes en sessió pública telemàtica el passat 14 de juliol de 2022.

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya