Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Universitat Politècnica de Catalunya
Codi d'expedient:
SE102000AM2020029
Puntualitzacions en el Plec de clausules administratives
Data de publicació: 15/02/2021 13:20 h
Descripció: Arrel d'una pregunta que ens fa un equip considerem adequat afegir aquesta puntualització al PCAP:
A. pagina 8, Lot 1. Criteris de quantificació dels quals depèn d'un judici de valor.
Una selecció de 3 treballs relacionats amb els serveis objecte de concurs. Es presentarà preferiblement una selecció d'ambdós (obres finalitzades i informes o dictàmens)

B. pàgina 9. Lot 1. Criteris avaluables de forma automàtica.
0,4 punts per cada 100 m2 d'obra finalitzada, licitada i contractada mitjançant licitació pública en els últims 5 anys.

C. pàgina 9. Lot 2. Criteris avaluables de forma automàtica.
0,4 punts per cada 100 m2 d'obra finalitzada, licitada i contractada mitjançant licitació pública en els últims 10 anys.

D. pàgina 9. Lot 3. Criteris de quantificació dels quals depenen d'un judici de valor.
Una selecció de 2 treballs relacionats amb els serveis objecte de concurs. Podrien ser 2 informes o dictàmens, 1 informe i 1 obra finalitzada o bé 2 obres finalitzades. Les obres hauran de
Més puntualitzacions en el Plec de clausules administratives:
Data de publicació: 15/02/2021 14:00 h
Descripció: D. pàgina 9. Lot 3. Criteris de quantificació dels quals depenen d'un judici de valor.
Una selecció de 2 treballs relacionats amb els serveis objecte de concurs. Podrien ser 2 informes o dictàmens, 1 informe i 1 obra finalitzada o bé 2 obres finalitzades. Les obres hauran de ser de dimensió similar a la requerida, PEM inferior o igual a 500.000 euros. (Podrien ser obres RAM)

E. pàgina 10. Lot 4. Criteris de quantificació dels quals depèn d'un judici de valor.
Una selecció de 3 treballs relacionats amb els serveis objecte de concurs. Poden ser 3 informes o dictàmens, o bé 3 obres finalitzades, o bé una selecció d'ambdós fins a un màxim de 3 treballs. Les obres es presentaran en un màxim de 2 DIN A3 cadascuna d'elles. Els informes o dictàmens es presentaran en la seva integritat.

F. pàgina 11. Lot 4. Criteris avaluables de forma automàtica.
0,4 punts per cada 100 m2 d'obra finalitzada, licitada i contractada mitjançant licitació pública en els últims 5 anys.
Correccio dades Plec de prescripcions tecniques
Data de publicació: 15/02/2021 14:22 h
Descripció: S'ha detectat la següent errada en el Plec de prescripcions tècniques:
A la pàgina 8. Punt 4. Procediment per a honoraris fins a 5.000 ¤ (s/IVA).

On diu:
L'import de cada contracte basat, per comandes inferiors a 15.000 ¤ (sense IVA), s'adjudicarà segons el pressupost adjudicat.

Hauria de dir:
L'import de cada contracte basat, per comandes inferiors a 5.000 ¤ (sense IVA), s'adjudicarà segons el pressupost adjudicat.
Avís
Data de publicació: 05/03/2021 13:05 h
Descripció: En relació a una consulta efectuada respecte a la confidencialitat de la documentació presentada en el Sobre 2 (criteris de quantificació dels quals depèn un judici de valor) tots els licitadors tenen la possibilitat de presentar una declaració fent constar els documents, dades o informacions que consideren confidencials, en base a la clàusula 10.9 del Plec de clàusules administratives particulars.
PRESENTACIO OFERTES
Data de publicació: 08/03/2021 13:00 h
Descripció: Recordar als licitadors que, d'acord amb el que estableix el Plec de Clasules Administratives, en el Sobre 2 només s'han d'incloure els treballs relacionats amb els serveis objecte del concurs (CRITERIS DE QUANTIFICACIÓ DELS QUALS DEPÈN D'UN JUDICI DE VALOR)

En el Sobre 3 només s'ha d'incloure la fitxa de l'Annex 2 dels Plecs (CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA) i còpia de qualsevol certificat o document que acrediti la realització de l'obra per part de l'autor, on consti la superfície i/o la qualificació energètica obtinguda en cas de que sigui puntuable.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya