Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC)
Codi d'expedient:
INEFC-2021-33
Visita prèvia Lot 2 Lleida
Data de publicació: 08/06/2021 10:00 h
Descripció: Les empreses interessades en concórrer a la licitació podran visitar els espais objecte del contracte per tal d'avaluar adequadament els serveis que cal prestar-hi. La data de la visita única i conjunta per a totes les empreses és:

Centre de Lleida de l'INEFC
Dia: dimarts 15 de juny de 2021
Hora: 10:00 hores
Lloc: Partida de la Caparrella, 5, 25192 de Lleida
Demanar en recepció per: Xavi Socias

Les empreses hauran de sol·licitar la visita per correu electrònic abans de les 12.00h del divendres dia 11 de juny de 2021. Adreça electrònica: xsocias@gencat.cat

Informació que cal indicar en el correu electrònic:
- Raó Social i NIF de l'empresa licitadora
- Nom, cognoms i DNI de les persones que assistiran a la visita (màxim 2 persones per empresa).
Visita prèvia Lot 1 Barcelona
Data de publicació: 08/06/2021 10:00 h
Descripció: Les empreses interessades en concórrer a la licitació podran visitar els espais objecte del contracte per tal d'avaluar adequadament els serveis que cal prestar-hi. La data de la visita única i conjunta per a totes les empreses és:

Centre de Barcelona de l'INEFC
Dia: dilluns 14 de juny de 2021
Hora: 10:00 hores
Lloc: avinguda de l'Estadi, 12-22, 08038 de Barcelona
Demanar en recepció per: Francesc Ruiz

Les empreses hauran de sol·licitar la visita per correu electrònic abans de les 12.00h del divendres dia 11 de juny de 2021. Adreça electrònica: manteniment.inefcbcn@gencat.cat.

Informació que cal indicar en el correu electrònic:

- Raó Social i NIF de l'empresa licitadora
- Nom, cognoms i DNI de les persones que assistiran a la visita (màxim 2 persones per empresa).
Correcció errada material Annex 4 Personal a subrogar Lot 2 : Lleida
Data de publicació: 15/06/2021 13:15 h
Descripció: S'ha detectat una errada material en la quarta línia d'informació del quadre del personal a subrrogar del Lot 2: Lleida, concretament en la columna "venciment del contrate":
On diu "Interinitat"
Ha de dir "Indefinit"
Es publica, de nou, aquest annex amb les dades corregides.
Correcció errada material prescripcions 8 "Horaris" del Plec de prescripcions tècniques (PPT)
Data de publicació: 18/06/2021 09:45 h
Descripció: Aquesta correcció no afecta al pressupost base de licitació ni al valor estimat del contracte (VEC) ni al còmput total d'hores dels serveis a contractar.

Per un error, en la prescripció 8 del plec de prescripcions tècniques (PPT) es va ometre la informació corresponent a la franja horària de la jornada nocturna.

Per tant, per esmenar aquest error, s'informa que per els dos lots, en l'esmentada prescripció 8 també s'ha de tenir en consideració l'horari de prestació del servei en torn de nit següent:

- Entre les 22.00 i les 06.00 hores, de dilluns a divendres.

S'adjunta document justificatiu.
Informació complementària a la publicada inicialment a l'Annex 4 Personal a subrogar del PCAP
Data de publicació: 18/06/2021 13:30 h
Descripció: En resposta a diverses preguntes formulades per empreses interessades a licitar s'aporta informació complementària a la publicada inicialment a l'Annex 4 Personal a subrogar del PCAP mitjançant el document annex a aquest avís.
Aclariment documentació Clàusules ambientals Prescirpció 11 PPT
Data de publicació: 23/06/2021 12:50 h
Descripció: Arran d'una consulta rebuda, considerem addient publicar l'aclariment següent:

La documentació valorable d'acord amb criteris objectius ha d'incloure's en el sobre C, per tant, tota la informació relativa a la prescripció 11 "Clàusules ambientals", llista de productes amb fitxes tècniques, fitxes de seguretat i condicions ambientals, s'ha d'incloure en el sobre C.
Informació complementària actuals empreses contractistes dos lots
Data de publicació: 25/06/2021 11:10 h
Descripció: Arran d'un requeriment d'informació sol·licitat s'aporta, mitjançant el document annex, informació complementària sobre diversos temes relatius a les empreses contractistes actuals dels dos lots dels serveis objecte del contracte INEFC-2021-33
Requeriment a l'empresa amb oferta econòmicament més avantatjosa
Data de publicació: 06/09/2021 08:50 h
Descripció: El dia 2 de setembre es van trametre tramés els requeriments de documentació establert a la clàusula 12.3 del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) dels dos lots a les empreses que s'indiquen a continuació, atès que les seves proposicions han obtingut la màxima puntuació d'entre les ofertes admeses al procediment i per tant són les ofertes econòmicament més avantatjoses:

- Lot 1 Barcelona: MULTISERVEIS NDAVANT, S.L.
- Lot 2 Lleida: MULTIANAU, S.L.
Requeriment Multiserveis NDAVANT, SL formalització INEFC-2021-33-1
Data de publicació: 27/10/2021 14:15 h
Descripció: Avui dia 27 d'octubre de 2021, ja transcorregut el termini previst per la LCSP sense que s'hagi interposat cap recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte del Lot 1 de l'expedient INEFC-2021-33, es requereix a l'empresa Multiserveis NDAVANT, S.L., per dur a terme la seva signatura.
Requeriment MULTIANAU, SL formalització INEFC-2021-33-2
Data de publicació: 27/10/2021 14:15 h
Descripció: Avui ,dia 27 d'octubre de 2021, ja transcorregut el termini previst sense que s'hagi interposat cap recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte del Lot 2 de l'expedient INEFC-2021-33, es requereix a l'empresa MULTIANAU, S.L., per dur a terme la seva signatura.
Canvi responsable del contracte exp INEFC-2021-33
Data de publicació: 24/05/2022 14:00 h
Descripció: Canvi del responsable del contracte del servei de neteja de les dependències i les instal·lacions esportives i administratives dels dos centres de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya