Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Centre d'Alt Rendiment Esportiu Sant Cugat del Vallés
Codi d'expedient:
2021/03
Mesa de contractació d' obertura del SOBRE UNIC
Data de publicació: 06/09/2021 11:30 h
Descripció: Dia: Dimarts 7 de setembre de 2021
Hora: 11:00h
Reunió telmètica mitjançant aplicació TEAMS
Link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDdlNzQ0ZmItNDg0Ny00MmRlLTliY2UtNzY3NGYxNzU2MTBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b9427dc-d30e-43bc-8c06-ff7253676fec%22%2c%22Oid%22%3a%22e6e3dd95-1c32-4d77-9e41-0e98b62d97d4%22%7d
Acta de la mesa obertura SOBRE UNIC
Data de publicació: 15/09/2021 15:00 h
Descripció: Acta de la mesa de contractació d'obertura del sobre únic de la licitació
Informe tècnic
Data de publicació: 29/09/2021 09:00 h
Descripció: Informe tècnic de valoració de les ofertes
Acta mesa proposta adjudicacio
Data de publicació: 29/09/2021 09:00 h
Descripció: Acta de la mesa de contractacio per a la proposta d'adjudicació de la licitació
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya