Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Consorci Català pel Desenvolupament Local
Codi d'expedient:
2021.01
Avís composició Mesa de contractació
Data de publicació: 22/10/2021 12:30 h
Descripció: Publicació de la resolució de Presidència mitjançant la qual es nomena la composició de la Mesa de Contractació i els custodis
MODIFICACIÓ HORA OBERTURA SOBRE A
Data de publicació: 03/11/2021 14:00 h
Descripció: L'obertura dels sobres A passa de les 10:00 a les 9:00 hores del mateix dia 4 de novembre. Aquesta reunió de la Mesa de Contractació es realitza de manera telemàtica i amb caràcter privat.
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'OBERTURA DELS SOBRES A
Data de publicació: 05/11/2021 14:00 h
Descripció: Es publica l'acta de la sessió de la Mesa de Contractació d'obertura dels sobres A
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'OBERTURA DELS SOBRES B
Data de publicació: 15/11/2021 14:00 h
Descripció: Acta de la Mesa de la sessió d'obertura dels sobre B (oferta a valorar per judici de valor). Es dona trasllat a la ponència tècnica pq la valori. Alhora, es proposa l'exclusió d'un licitador de determinats lots on es declara una solvència economica insuficient pel mateixos,
DILIGÈNCIA ESMENANT ERROR MATERIAL A L'ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE B
Data de publicació: 16/11/2021 14:00 h
Descripció: S'ESMENA L'ERROR MATERIAL CONTINGUT A L'ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE B (LA SESSIÓ DE LA MESA ES VA CELEBRAR EL 11 DE NOVEMBRE, I NO EL 11 DE MAIG, COM S'INDICAVA ERRÒNIAMENT.
AVIS OBERTURA PÚBLICA DEL SOBRE C
Data de publicació: 10/12/2021 15:15 h
Descripció: ES COMUNICA QUE EL PROPER 14 DE DESEMBRE, A PARTIR DE LES 10 HORES, TINDRÀ LLOC L'ACTE D'OBERTURA DELS SOBRES C DE LA PRESENT LICITACIÓ. AQUESTA OBERTURA SERÀ PÚBLICA I ES PODRÀ SEGUIR, DE MANERA TELEMÀTICA, VIA L'ENLLAÇ DE LA PLATAFORMA ZOOM QUE S'INDICA A L'ANUNCI ADJUNT
ACTA MESA DE CONTRACTACIÓ. VALORACIÓ DEL CONTINGUT DEL SOBRE B
Data de publicació: 13/12/2021 08:00 h
Descripció: Acta de la sessió de la Mesa de Contractació on, previa presentació de l'informe emès per la pnència tècnica, s'aprova la valoració de la documentació continguda al sobre B pels diversos licitadors. L'acta ve acompanyada, coma document annex, de l'informe de valoració de la ponència tècnica i un quadre resum de totes les puntuacions.
ACTES DE LES MESES DE CONTRACTACIÓ D'OBERTURA DEL SOBRE C
Esmenat en data: 21/12/2021 14:00 h
Descripció: Publicació de les Actes de la Mesa de contractació de les sessions:
- Sessió pública d'obertura del Sobre C, de data 14 de desembre
- Sessió de valoració de les ofertes del Sobre C, de data 17 de desembre
ACTA MESA DE CONTRACTACIÓ. SOBRE C, TERCERA SESSIÓ
Data de publicació: 19/01/2022 12:30 h
Descripció: Temes tractats a la sessió:
1.- Avaluació de la documentació presentada per les empreses licitadores requerides i aprovació, si escau, de l'informe tècnic d'anàlisi emès respecte les respostes als requeriments acordats per la Mesa a la seva sessió de data 17 de desembre de 2020, relatius a la presumpció d'anormalitat d'algunes ofertes. S'adjunta com annex 1 a aquesta acta còpia d'aquest informe.
2.- Aprovació, si s'escau, de l'ordre classificatori de les ofertes admeses i de la proposta final de selecció d'adjudicataris als diferents lots.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya