Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Cambrils
Codi d'expedient:
X2021020057
Convocatòria de reunió aquest divendres 9/7/2021 de 9.30 a 11.30 h per resolució dubtes de la licitació.
Data de publicació: 07/07/2021 12:55 h
Descripció: Es publica enllaç de la reunió dels teams per aquest divendres 9/07/2021 de 9.30 a 11.30 h per resoldre dubtes de la licitació corresponent a l'exploctació de les guinguetes a les platges de Cambrils (2022-2025). Per connectar-vos cal clicar el següent enllaç:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzI5YmYzMjYtNzgzZi00NWQ4LWJiMTgtNmU5ZTE4OTZlYzA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2203e0106c-8290-470e-aba8-df8c6264f253%22%2c%22Oid%22%3a%22b740d694-9a82-4536-b802-bf907d4156ef%22%7d
Enllaç convocatoria reunió divendres 9-7-2021
Data de publicació: 08/07/2021 12:16 h
Descripció: Es publica novament enllaç de la reunió, l'adreça la trobareu al document adjunt. En el cas de no es pugui accedir haureu de copiar l'adreça i annexar-la al navegador.
Termini presentació ofertes
Data de publicació: 08/07/2021 12:26 h
Descripció: Amb la voluntat de facilitar la màxima concurrència, el termini de presentació d'ofertes serà de 30 dies naturals des de la publicació del present anunci al perfil de contractant.
L'anunci es va publicar al perfil de contractant el dia 2/7/2021, per tant el termini de presentació de les ofertes serà el dia 2/8/2021.
Documentació complementària
Data de publicació: 15/07/2021 15:00 h
Descripció: S'annexa documentació complementària, plànol
Ampliació termini presentació ofertes
Data de publicació: 30/07/2021 14:21 h
Descripció: Ampliació termini presentació ofertes fins a l'es 23:59 hores del dia 16-08-2021
Esmenar error material
Data de publicació: 26/08/2021 12:00 h
Descripció: Esmenar error material detectat en el Plec de clàusules administratives particulars de la licitació per les autoritzacions d'ús privatiu d'espais a la zona de domini públic marítim
terrestre, per a l'explotació de les guinguetes a les platges de Cambrils (2022-2025)
Adjudicació lots
Data de publicació: 29/11/2021 13:30 h
Descripció: Adjudicació lots
Lots deserts
Data de publicació: 02/12/2021 11:00 h
Descripció: Declarar deserts els lots 7, 14, 18 i 19 i acceptar la renúncia dels lots 8 i 15 en el procediment de licitació per atorgar l'autorització d'ús privatiu d'espais de domini públic marítim terrestre per a l'explotació de guinguetes a les platges del municipi de Cambrils (2022-2025)
Renúncia lot 12
Data de publicació: 27/12/2021 12:20 h
Descripció: Decret Alcaldia de renúncia del lot 12 - Platja del Cavet (Zona verda C. L. Góngora)
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya