Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

INCIDÈNCIA TÈCNICA EN EL SISTEMA D'AGREGACIÓ DE LA INFORMACIÓ AMB LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO (PLACSP) està provocant que des del dia 25 de novembre no es recuperin correctament les publicacions de la PLACSP. Aquesta incidència fa que les publicacions de la PLACSP no quedin recollides en el correu electrònic del servei diari de subscripcions a la Plataforma de serveis de contractació pública (PSCP) ni tampoc es poden consultar des del cercador de la PSCP. Els tècnics de la PLACSP estan treballant per tal que es pugui resoldre al més aviat possible.

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Universitat Politècnica de Catalunya
Codi d'expedient:
SE102000AM2020029
Puntualitzacions en el Plec de clausules administratives
Data de publicació: 15/02/2021 13:20 h
Descripció: Arrel d'una pregunta que ens fa un equip considerem adequat afegir aquesta puntualització al PCAP:
A. pagina 8, Lot 1. Criteris de quantificació dels quals depèn d'un judici de valor.
Una selecció de 3 treballs relacionats amb els serveis objecte de concurs. Es presentarà preferiblement una selecció d'ambdós (obres finalitzades i informes o dictàmens)

B. pàgina 9. Lot 1. Criteris avaluables de forma automàtica.
0,4 punts per cada 100 m2 d'obra finalitzada, licitada i contractada mitjançant licitació pública en els últims 5 anys.

C. pàgina 9. Lot 2. Criteris avaluables de forma automàtica.
0,4 punts per cada 100 m2 d'obra finalitzada, licitada i contractada mitjançant licitació pública en els últims 10 anys.

D. pàgina 9. Lot 3. Criteris de quantificació dels quals depenen d'un judici de valor.
Una selecció de 2 treballs relacionats amb els serveis objecte de concurs. Podrien ser 2 informes o dictàmens, 1 informe i 1 obra finalitzada o bé 2 obres finalitzades. Les obres hauran de
Més puntualitzacions en el Plec de clausules administratives:
Data de publicació: 15/02/2021 14:00 h
Descripció: D. pàgina 9. Lot 3. Criteris de quantificació dels quals depenen d'un judici de valor.
Una selecció de 2 treballs relacionats amb els serveis objecte de concurs. Podrien ser 2 informes o dictàmens, 1 informe i 1 obra finalitzada o bé 2 obres finalitzades. Les obres hauran de ser de dimensió similar a la requerida, PEM inferior o igual a 500.000 euros. (Podrien ser obres RAM)

E. pàgina 10. Lot 4. Criteris de quantificació dels quals depèn d'un judici de valor.
Una selecció de 3 treballs relacionats amb els serveis objecte de concurs. Poden ser 3 informes o dictàmens, o bé 3 obres finalitzades, o bé una selecció d'ambdós fins a un màxim de 3 treballs. Les obres es presentaran en un màxim de 2 DIN A3 cadascuna d'elles. Els informes o dictàmens es presentaran en la seva integritat.

F. pàgina 11. Lot 4. Criteris avaluables de forma automàtica.
0,4 punts per cada 100 m2 d'obra finalitzada, licitada i contractada mitjançant licitació pública en els últims 5 anys.
Correccio dades Plec de prescripcions tecniques
Data de publicació: 15/02/2021 14:22 h
Descripció: S'ha detectat la següent errada en el Plec de prescripcions tècniques:
A la pàgina 8. Punt 4. Procediment per a honoraris fins a 5.000 ¤ (s/IVA).

On diu:
L'import de cada contracte basat, per comandes inferiors a 15.000 ¤ (sense IVA), s'adjudicarà segons el pressupost adjudicat.

Hauria de dir:
L'import de cada contracte basat, per comandes inferiors a 5.000 ¤ (sense IVA), s'adjudicarà segons el pressupost adjudicat.
Avís
Data de publicació: 05/03/2021 13:05 h
Descripció: En relació a una consulta efectuada respecte a la confidencialitat de la documentació presentada en el Sobre 2 (criteris de quantificació dels quals depèn un judici de valor) tots els licitadors tenen la possibilitat de presentar una declaració fent constar els documents, dades o informacions que consideren confidencials, en base a la clàusula 10.9 del Plec de clàusules administratives particulars.
PRESENTACIO OFERTES
Data de publicació: 08/03/2021 13:00 h
Descripció: Recordar als licitadors que, d'acord amb el que estableix el Plec de Clasules Administratives, en el Sobre 2 només s'han d'incloure els treballs relacionats amb els serveis objecte del concurs (CRITERIS DE QUANTIFICACIÓ DELS QUALS DEPÈN D'UN JUDICI DE VALOR)

En el Sobre 3 només s'ha d'incloure la fitxa de l'Annex 2 dels Plecs (CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA) i còpia de qualsevol certificat o document que acrediti la realització de l'obra per part de l'autor, on consti la superfície i/o la qualificació energètica obtinguda en cas de que sigui puntuable.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya