Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Diputació de Girona
Codi d'expedient:
2021/5507
Convocatòria de la Mesa de Contractació
Data de publicació: 05/10/2021 15:30 h
Descripció: Qualificació de propostes (sobre A) "doc. administrativa" / Obertura de proposicions (sobre B) "criteris a judici de valor"
Dia: 7 d'octubre de 2021
Hora: 10:00 hores
Lloc: Telemàtica per videoconferencia
Enllaç: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzMwZDFiYmItNGMwNC00OWMwLTk5MjctZTM4ODJkODdkMDcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b741e31f-fd2b-43ff-8243-d8f3ab8b922d%22%2c%22Oid%22%3a%221df029db-6c39-4492-9e53-590d96819fbc%22%7d
Acta de la Mesa de Contractació
Data de publicació: 06/10/2021 15:45 h
Descripció: Acta d'obertura i qualificació de la documentació administrativa (Sobre A)
Acta de la Mesa de Contractació
Data de publicació: 26/10/2021 12:50 h
Descripció: Acta de qualificació de la documentació administrativa (Sobre A) i Obertura de proposicions de criteris subjectes a judici der valor (sobre B)
Convocatòria de la Mesa de Contractació
Data de publicació: 26/10/2021 15:00 h
Descripció: Valoració de proposicions (sobre B) "criteris a judici de valor" / obertura de propostes (sobre C) "criteris automàtics"
Dia: 28 d'octubre de 2021
Hora: 10:00 hores
Lloc: Telemàticament
Enllaç: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzMwZDFiYmItNGMwNC00OWMwLTk5MjctZTM4ODJkODdkMDcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b741e31f-fd2b-43ff-8243-d8f3ab8b922d%22%2c%22Oid%22%3a%221df029db-6c39-4492-9e53-590d96819fbc%22%7d
Acta valoració final
Data de publicació: 12/11/2021 08:10 h
Descripció: Acta valoració sobre B(judici de valor) i obertura sobre C (criteris automàtics)
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya