Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Us comuniquem que, temporalment, les publicacions anteriors a l'any 2019 no estan accessibles des del Portal de la Plataforma de serveis de contractació pública. En el cas que necessiteu disposar d'alguna d'aquestes publicacions, cal que ho demaneu a l'òrgan de contractació que ha fet la publicació.

 

Empreses Licitadores

Òrgan de contractació:
Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Codi d'expedient:
EXP 08-2021
Canvi de data límit i de model d'oferta Exp. 08-2021
Data de publicació: 28/04/2021 15:30 h
Descripció: Donada la publicació de la "Resolució de 18 de març de 2021, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual s'estableixen els valors dels peatges d'accés a les xarxes de transport i distribució d'electricitat d'aplicació a partir de l'1 de juny de 2021" i de "l'Ordre TED / 371/2021, de 19 d'abril, per la qual s'estableixen els preus dels càrrecs del sistema elèctric i dels pagaments per capacitat d'aplicació a partir de l'1 de juny de 2021" és necessari modificar informació continguda als Plecs de prescripcions tècniques i al model d'oferta del sobre B.
S'ha retardat una setmana el termini per a presentar ofertes que finalitzava el 29/04/2021 a les 11h. La nova data límit és el proper 06/05/2021 a les 11h.
Aquells licitadors que ja hagin presentat oferta n'hauran de presentar una de nova segons el nou format d'oferta que es publicarà demà a la Plataforma de Contractació junt amb l'esmena corresponent i només hauran d'aplicar la paraula clau en aquesta nova oferta.
Obertura Sobre B
Esmenat en data: 10/05/2021 15:00 h
Descripció: Donat el caràcter públic de l'acte d'obertura del sobre B de l'Exp. 08-2021 informem que s'utilitzarà l'eina TEAMS per realitzar en directe una videoconferència d'obertura el dia 12/05/2021 a les 10:30h accedint al següent enllaç:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGFlMWM3MGItYmM5OC00NTQ2LWE1OWEtNTAwYjVjZTJjYzIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220b1691e4-b13f-4adc-84c6-895fbe2ef87e%22%2c%22Oid%22%3a%22d7e8bebb-52f2-42c6-8ca5-f2697450f7e6%22%7d
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya