Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Recursos

Òrgan de contractació:
Servei Català de Trànsit
Codi d'expedient:
Exp. SCT-2021-58
Interposició recurs especial de contractació contra els plecs
Data de publicació: 02/03/2021 15:30 h
Descripció: D'acord amb el que s'estableix a l'article 63.3 LCSP, us informem que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha iniciat l'expedient número N-2021-0079 per a la resolució del recurs especial en matèria de contractació interposat per l'empresa SAIMA SEGURIDAD, sa contra els plecs que regeixen el contracte de subministrament de 24 cinemòmetres de tecnologia làser (Exp. núm. SCT-2021-58).
SUSPENSIÓ TRAMITACIÓ PROCEDIMENT
Data de publicació: 30/03/2021 14:00 h
Descripció: Segons ens ha comunicat avui, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha acordat la mesura provisional consistent a suspendre aquest procediment de contractació, d'acord amb el previst als articles 49 i 56.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), i 25 del Reial decret 814/2015, d'11 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya