Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
SERMETRA, SL
Codi d'expedient:
C-3/2020
Rectificació error material C-3/2020
Data de publicació: 08/10/2020 17:24 h
Descripció: S'ha detectat un error material al contingut a l'annex B "Model d'oferta econòmica" del plec de clàusules administratives particulars i, en conseqüència d'acord amb allò establert a l'art. 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i de l'art. 122 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es procedeix a la rectificació del contingut del mateix.
Acta obertura sobre A
Data de publicació: 16/10/2020 12:00 h
Descripció: Es pública l'acta d'obertura del sobre A, amb el contingut que és de veure.
Acta obertura sobre B (C-3/2020)
Data de publicació: 21/10/2020 19:30 h
Descripció: Acta relativa a l'obertura del sobre B de la licitació del sobre B
Publicació enllaç obertura pública sobre C Plataforma Teams (28 d'octubre de 2020 a les 12 hores)
Data de publicació: 26/10/2020 13:40 h
Descripció: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDEwZmQwNTQtMjU2NS00ZGU2LThiMDYtNDlkZjVhNmU4NzQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2238ff9738-c028-4f36-a63a-817b8aba4e0c%22%2c%22Oid%22%3a%22ef8c6277-8b4a-42dd-8141-3a7bce6e5438%22%7d
Acta obertura sobre C
Data de publicació: 28/10/2020 15:20 h
Descripció: Acta de la sessió d'obertura del sobre C
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya