Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Codi d'expedient:
LICFP 20/08
Obertura Ofertes Econòmiques (sobre 2)
Data de publicació: 25/02/2020 16:40 h
Descripció: Benvolguts senyors,

Els hi comuniquem que l'obertura pública de les ofertes econòmiques (sobre 2) de l'expedient de referència, està prevista per al dia 27 de febrer de 2020, a les 10:00 hores, a la Sala de Juntes de la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Important: Recordar que la nova ubicació física de les Oficines de la "Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau" es el Pavelló de l'Administració, Ala Est, 3 planta, departament d'Assessoria jurídica.

Resum obertura econòmica (sobre 2)
Data de publicació: 02/03/2020 15:20 h
Descripció: En data 27 de febrer de 2020 a les 10:00 hores, s'ha procedit en acte públic a l'obertura del sobre 2 "Oferta econòmica i d'altres referències avaluables automàticament" del contracte referent a les obres relatives a la reforma interior de l'habitatge 2-2ª situat al carrer Nou, 1-3 de Mataró, propietat de la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, no havent concorregut presencialment cap de les deu empreses presentades a la licitació.

Així, la Mesa de contractació ha procedit a l'obertura pública de les ofertes econòmiques.

Finalment i com s'ha comunicat en l'acte d'obertura, a continuació es publica, a la plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya ¿ perfil contractant de la "Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau"- , còpia de les ofertes econòmiques presentades pels licitadors.

Exclusió Obres Ortuño, S.L.
Data de publicació: 05/03/2020 17:20 h
Descripció: Benvolguts senyors,
la Mesa de Contractació en atenció a la clàusula 12 del Plec de Clàusules Particulars "Obertura, examen de les ofertes", on es determina que dins de les seves potestats; està la de analitzar la documentació relativa al sobre núm. 2, i indicar aquelles ofertes que hauran estat excloses per no ajustar-se a les bases explicitades en aquest Plec, proposa l'exclusió de la seva proposta presentada per no haver presentat l'arxiu a preu "zero", document obligatori com es dedueix de la clàusula 9.2.2 del Plec de Clàusules Particulars, un incompliment que suposa l'exclusió de la present licitació.
Exclusió Iron Global, S.L.
Data de publicació: 05/03/2020 17:20 h
Descripció: Benvolguts senyors,
La Mesa de Contractació en atenció a la clàusula 12 del Plec de Clàusules Particulars "Obertura, examen de les ofertes", on es determina que dins de les seves potestats; està la de analitzar la documentació relativa al sobre núm. 2, i indicar aquelles ofertes que hauran estat excloses per no ajustar-se a les bases explicitades en aquest Plec, proposa l'exclusió de la seva proposta presentada per no haver presentat l'arxiu a preu "zero", document obligatori com es dedueix de la clàusula 9.2.2 del Plec de Clàusules Particulars, un incompliment que suposa l'exclusió de la present licitació.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya