Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Codi d'expedient:
LICFP 19/80
Anunci Obertura Ofertes Tècniques (sobre 2)
Data de publicació: 29/10/2019 18:15 h
Descripció: Benvolguts senyors,

Els hi comuniquem que l'obertura pública de les ofertes tècniques (sobre 2) de l'expedient de referència, està prevista per al dia 30 d'octubre de 2019, a les 13:00 hores, a la Sala de Juntes de la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Important: Recordar que la nova ubicació física de les Oficines de la "Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau" es el Pavelló de l'Administració, Ala Est, 3 planta, departament d'Assessoria jurídica.

Obertura Ofertes Econòmiques (sobre 3)
Data de publicació: 27/01/2020 13:30 h
Descripció: Benvolguts senyors,

Els hi comuniquem que l'obertura pública de les ofertes econòmiques (sobre 3) de l'expedient de referència, està prevista per al dia 29 de gener de 2020, a les 12:00 hores, a la Sala de Juntes de la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Important: Recordar que la nova ubicació física de les Oficines de la "Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau" es el Pavelló de l'Administració, Ala Est, 3 planta, departament d'Assessoria jurídica.


Suspensió i nova convovatòria obertura ofertes econòmiques (sobre 3)
Data de publicació: 29/01/2020 11:05 h
Descripció: Benvolguts senyors,

Els hi comuniquem que per motius d'agenda de la Mesa de Contractació l'obertura pública de les ofertes econòmiques (sobre 3) de l'expedient de referència, prevista per avui dimecres 29 de gener a les 12:00 hores és suspèn, convocant-se novament per al dia 3 de febrer de 2020, a les 12:00 hores, a la Sala de Juntes de la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Important: Recordar que la nova ubicació física de les Oficines de la "Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau" es el Pavelló de l'Administració, Ala Est, 3 planta, departament d'Assessoria jurídica.

Exclusió SBS SIMÓN I PLAZA, S.L.P.
Data de publicació: 31/01/2020 11:35 h
Descripció: Atenent a les potestats que es deriven la clàusula 12.5 del Plec de Clàusules Particulars "Obertura i examen de les ofertes", quan es diu que "Així mateix, també es donarà a conèixer, si s'escau, els licitadors exclosos i la causa d'exclusió, i procedirà a l'obertura del Sobre 3 de les propostes admeses.", lamentem comunicar-los l'exclusió de la seva oferta del present procediment de licitació, per excedir el termini màxim per la redacció dels projectes bàsics i executiu.
Resum obertura ofertes econòmiques (sobre 3)
Esmenat en data: 03/02/2020 14:15 h
Descripció: En data 3 de febrer de 2020 a les 12:00 hores, s'ha procedit en acte públic a l'obertura del sobre 3 "Oferta econòmica i d'altres referències avaluables automàticament" del contracte referent al servei d'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu, estudi de seguretat i salut, programa de control de qualitat, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut del nou vial de connexió amb Sant Quintí del Recinte de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau", no havent concorregut presencialment cap de les dues empreses presentades i admeses a la licitació.
Prèviament a iniciar l'acte d'obertura pública del sobre número 3, la Mesa de contractació ha exposat el resultat de l'obertura del sobre 2 "Ofertes Tècniques" i ha facilitat copia del mateix a tots els membres de la Mesa.
Acte seguit, la Mesa de contractació ha procedit a l'obertura pública de la proposta econòmica.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya