Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

COMUNICAT EN RELACIÓ AMB EL FUNCIONAMENT TÈCNIC DE LA PLATAFORMA ATÈS L'AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA https://bit.ly/2zuGR4A COMUNICAT SOBRE LA PUBLICACIÓ A LA PLATAFORMA DELS CONTRACTES TRAMITATS D'EMERGÈNCIA https://bit.ly/2S0fuWv ACTUALITZACIÓ DEL COMUNICAT SOBRE ELS ACTES D'OBERTURA DE SOBRES VIRTUALS O TELEMÀTICS https://bit.ly/2VTEmjS

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Girona
Codi d'expedient:
2020001022
Es publiquen els plecs de clàusules traduïts al castellà/Se publican los pliegos de cláusulas traducidos al castellano.
Data de publicació: 12/02/2020 18:00 h
Descripció: : A tots els efectes, i especialment a efectes legals, el Plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques del contracte vàlids, són els que van ser publicats el passat 4 de febrer de 2020, que són els aprovats per l'òrgan de contractació. Per tant, si es detecta qualsevol contradicció entre els plecs aprovats i la seva traducció al castellà, prevaldrà com a text vàlid l'original en català.

A todos los efectos, y especialmente a efectos legales, el Pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas del contrato válidos son los publicados el pasado 4 de febrero de 2020, que son los que fueron aprobados por el órgano de contratación. Por lo tanto, si se detecta cualquier contradicción entre los pliegos aprobados y su traducción al castellano, prevaldrá como texto válido el original en catalán.
SUSPENSIÓ DE TERMINIS I INTERRUPCIÓ DEL PROCEDIMENT
Data de publicació: 17/03/2020 12:10 h
Descripció: En els termes del previst a la Disposició addicional Tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'Alarma per la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en relació amb la Disposició Final Quarta de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, queden suspesos tots els terminis i interrompuda  la tramitació del present procediment de contractació.
 
El còmput dels terminis i la tramitació del procediment es reprendrà en el moment en què perdi vigència el Reial Decret indicat o, en el seu cas, les pròrrogues del mateix.
Aixecament de la suspensió de la tramitació de l'expedient
Data de publicació: 04/05/2020 10:20 h
Descripció: Segons l'Acord de la Junta de Govern Local d'1 de maig de 2020, s'aixeca la suspensió i es continua amb la tramitació de l'expedient de contractació dels serveis de desenvolupament i desplegament d'un sistema TIC per a la coordinació del sector de les indústries culturals i creatives (ICC) i la visualització de l'oferta cultural, en el marc PECT ICC - FEDER 2014-2020.
Per tant, la Mesa d'obertura del sobre número 2 es celebrarà el dia 04/05/2020 a les 13 hores i la Mesa d'obertura del sobre número 3 el dia 15/05/2020 a les 13 hores.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya