Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

COMUNICAT SOBRE LA PUBLICACIÓ A LA PLATAFORMA DELS CONTRACTES TRAMITATS D'EMERGÈNCIA https://bit.ly/2S0fuWv ACTUALITZACIÓ DEL COMUNICAT SOBRE ELS ACTES D'OBERTURA DE SOBRES VIRTUALS O TELEMÀTICS (29 D'ABRIL DE 2020) https://bit.ly/2VTEmjS

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Codi d'expedient:
13/2019
CONSULTA RESPECTE LA LICITACIÓ
Data de publicació: 09/07/2019 13:58 h
Descripció: CONSULTA NÚM. 1
En relació a la pregunta:

Un cop vista la taula de subrogació de la Llar d'infants L'Espígol, en sorgeix un dubte: Les educadores de suport estan em el regim general de la seguretat social?

La resposta és:
Actualment estan com autònomes, els costos que s'indiquen corresponen a la categoria i antiguitat de règim general.
CONSULTA LICITACIÓ
Data de publicació: 12/07/2019 08:20 h
Descripció: CONSULTA NÚM. 1
Pregunta:
A l'hora de preparar la documentació tècnica, volíem saber si els 40 fulls a doble cara que s'estipula com extensió màxima per la documentació subjecta a criteris de valor al plec de condicions administratives, fa referència efectivament a 80 pàgines (40 fulls a doble cara) o si pel contrari, en total són 40 pàgines (20 fulls a doble cara).
Resposta:
Es refereix a 40 fulls escrits a dos cares com a màxim amb els annexes (80 pàgines).

CONSULTA NÚM. 2
Porcentatges absentisme: Es publiquen informes al respecte faciltiats per l`adjudicatària actual.
VISITA A LA LLAR D`INFANTS
Data de publicació: 12/07/2019 08:21 h
Descripció: Està prevista, pel proper dimecres 17 de juliol, visita a la Llar d`Infants L`Espígol, a les 11:30h.
La persona de contacte de l'Ajuntament és la Virgínia Bendicho.
CONSULTA LICITACIÓ
Data de publicació: 16/07/2019 09:45 h
Descripció: Es platenja la següent pregunta:
Al plec tècnic de l'escola bressol l'Espígol, a la pàgina 15 diu que el cuiner ha de tenir una jornada de 32h/setmana i a la pàgina 40 diu que el cuiner te una dedicació de 30h/setmana.

Podeu aclarir quina és la jornada mínima que s'exigeix?
La resposta és:

Són 32h, els costos estan calculats amb 32h.
CONSULTA LICITACIÓ
Data de publicació: 17/07/2019 09:15 h
Descripció: S`adjunta certificat en relació a la consulta efectuada en la que es sol.licitava que l`actual concessionària de la Llar es trobava al corrent de pagament de les seves obligacions amb la Seguretat Social i l`Agència Tributària.
SUSPENSIO PROCEDIMENT LICITACIÓ PER ERROR DETECTAT EN ELS CÀLCULS DELS COSTOS
Data de publicació: 24/07/2019 13:15 h
Descripció: Atés que el termini de presentació d`ofertes estava previst pel dia 27 de juliol de 2019.
Vist que es detecta per part del servei d`Educació, una errada aritmètica en els càlculs dels costos del servei, que afecten al valor estimat i preu de licitació del contracte.
Vist que resulta necessari l`aprovació d`un acord de rectificació dels imports, que suposa una modificació significativa dels plecs, a tenor de l`establert en l`article 136 de la LCSP., que comportarà una ampliació del termini de presentació de les ofertes.
En breu es procedirà a aprovar la suspensió del procediment de licitació del contracte, acord que serà punlicat el PC. Es procedirà a l`aixecament de la suspensió quan s`aprovin les correccions dels imports de la licitació, procedint a publicar la mateixa en el Perfil del Contractant, amb l`ampliació del termini de presentació d`ofertes que correspongui.

Publicar la resolució de la suspensió del procediment de licitació en el Perfil del Contractant
DEIXAR SENSE EFECTES AVIS PUBLICAT 24/07/19
Data de publicació: 25/07/2019 09:25 h
Descripció: A l'annex 6 del PCAP estudi econòmic del contracte de servei, s'inclou dins l'apartat de costos 'PERSONAL DOCENT' el concepte de 'SUPORT A 15 HORES' amb un cost de 9.000¤ . Aquest cos no està inclòs económicament dins de l'import de l'apartat (181.886,29¤) i per tant no s'ha de tenir en compte.

Així mateix, al punt 9.2 e) PLANTILLA DE PERSONAL, DOTACIÓ DE PERSONAL PER AL SERVEI, del plec tècnic no s'ha de tenir en compte el monitor de suport a 15 hores.
Es publica de nou l`annex EEC.

Recordar que el termini de presentació d`ofertes finalitza el dia 27 de juliol a les 23:59h
ERRADA EN LA CONFIGURACIÓ DEL SOBRE A
Data de publicació: 25/07/2019 09:30 h
Descripció: Per una errada en la configuració del sobre A, caldrà que entrin en un únic fitxer i document la declaració responsable i el DEUC (en un únic document enganxar primer el DEUC i seguidament l`annex 2). Gràcies.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya