Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
Codi d'expedient:
001/2019-SSC-PORH
Aclariments Exp. 001/2019-SSC-PORH, 21/01/2019
Data de publicació: 21/01/2019 15:00 h
Descripció: Aclariments a consultes dels licitadors, Exp. 001/2019-SSC-PORH a data 21/01/2019.
Modificació de l'exp. 001/2019-SSC-PORH, ampliació del termini de presentació de propostes i modificació de la data de l'obertura del Sobre núm. 2
Data de publicació: 31/01/2019 17:00 h
Descripció: Es publica la Resolució de Modificació de l'exp. 001/2019-SSC-PORH, ampliant-se el termini de presentació de proposicions que queda establert per al dia 13 de març de 2019 a les 11:00 hores, i modificant-se la data d'obertura del Sobre núm. 2 que queda ajornada al dia 20 de març de 2019 a les 08:30h a l'Auditori de l'Edifici França (Passeig de la Circumval·lació, 8, 08003 Barcelona).

Se publica la Resolución de Modificación del exp. 001/2019-SSC-PORH, ampliándose el plazo de presentación de proposiciones que queda establecido para el día 13 de març de 2019 a les 11:00 horas y modificándose la fecha de apertura del Sobre núm. 2 que queda aplazada para el día 20 de març de 2019 a las 08:30h en el Auditorio del Edificio Francia (Passeig de la Circumval·lació, 8, 08003 Barcelona).
Aclariments Exp. 001/2019-SSC-PORH, 20/02/2019
Data de publicació: 20/02/2019 15:15 h
Descripció: Aclariments a consultes dels licitadors, Exp. 001/2019-SSC-PORH a data 20/02/2019.
Aclariments Exp. 001/2019-SSC-PORH, 26/02/2019
Data de publicació: 26/02/2019 10:40 h
Descripció: Aclariments a consultes dels licitadors, Exp. 001/2019-SSC-PORH a data 26/02/2019.
Correcció d'errades de l'Annex 4 del Plec de clàusules administratives particulars, exp. 001/2019-SSC-PORH
Data de publicació: 05/03/2019 13:45 h
Descripció: Es publica la resolució de correcció d'errades de l'Annex 4 del Plec de clàusules administratives particulars quant al Lot 2 "Agulles i llancetes" Sublot 3 "Llanceta punció capil·lar de seguretat", expedient 001/2019-SSC-PORH.

Se publica la resolución de corrección de errores del Anexo 4 del Pliego de cláusulas administrativas particulares en cuanto al Lote 2 "Agujas y lancetas" Sublote 3 "Lanceta punción capilar de seguridad", expediente 001/2019-SSC-PORH.
Aclariments Exp. 001/2019-SSC-PORH, 08/03/2019
Data de publicació: 08/03/2019 14:55 h
Descripció: Aclariments a consultes dels licitadors, Exp. 001/2019-SSC-PORH a data 08/03/2019.
Desistiment Lot 1 Sublot 4 "Xeringues de tres cossos"
Data de publicació: 24/10/2019 19:30 h
Descripció: En data 23 d'octubre de 2019 l'òrgan de contractació va resoldre desistir del procediment de licitació corresponent a l'adjudicació del Lot 1 Sublot 4 "Xeringues de tres cossos", mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, del subministrament succesiu i continuat de xeringues, agulles i llancetes amb destí a tots els centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. 001/2019-SSC-PORH), per la concurrència d'infraccions no esmenables de les normes reguladores de la preparació i adjudicació del contracte, d'acord amb allò establert a l'article 152 de la LCSP.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya