Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Codi d'expedient:
COBS2019/033
DECRET D'ALCALDIA 04/07/2019
Data de publicació: 05/07/2019 12:30 h
Descripció: Decret d'Alcaldia mitjançant el qual es modifica la clàusula 22 del plec de condicions econòmiques i administratives particulars i s'amplia el termini de presentació d'ofertes 15 dies naturals, a partir del dia següent de la finalització del termini inicialment establert.
Publicació de documentació addicional de consulta (Fase 2)
Data de publicació: 11/11/2019 13:45 h
Descripció: Publicació de documentació addicional de consulta per a les empreses seleccionades en la Fase 2 del concurs.
Publicació de més documentació addicional de consulta (Fase 2)
Data de publicació: 12/11/2019 12:30 h
Descripció: Publicació de més documentació addicional de consulta per a les empreses seleccionades en la Fase 2 del concurs.
Visita al Monestir
Data de publicació: 12/11/2019 12:50 h
Descripció: Atesa la petició formulada per una de les empreses seleccionades en la Fase 2 del concurs, s'informa que el proper dijous, dia 21 de novembre de 2019, a les 12 hores, es realitzarà una visita a l'espai del Monestir (plaça del Monestir s/n) per part d'un tècnic municipal, a la que podran assistir-hi les cinc empreses seleccionades.
Publicació de documentació addicional de consulta (Fase 2)
Data de publicació: 13/11/2019 09:50 h
Descripció: Publicació de documentació addicional de consulta per a les empreses seleccionades en la Fase 2 del concurs.
Publicació Avantprojecte (amb descripció gràfica)
Data de publicació: 25/11/2019 11:45 h
Descripció: Publicació de la versió de l'avantprojecte que conté la descripció gràfica de la proposta. Aquest document es publica únicament per tal que les empreses disposin de la descripció gràfica de la zona, ja que, el document d'avantprojecte vàlid, on consta el pressupost correcte, és l'aprovat per l'Ajuntament, i que es va publicar inicialment en el perfil de contractant en data 9 de juliol de 2019, en l'apartat "documentació".
Publicació Topografia
Data de publicació: 25/11/2019 11:55 h
Descripció: Publicació del document topogràfic amb la totalitat de l'àmbit del projecte.
Publicació Mèmoria final
Data de publicació: 25/11/2019 12:05 h
Descripció: Memòria final de la intervenció arqueològica realitzada al Monestir de Sant Feliu de Guíxols.
Publicació de documentació addicional de consulta (FASE 2)
Data de publicació: 27/11/2019 10:30 h
Descripció: S'Adjunta el pdf. amb les dimensions dels quadres de la col¿lecció permanent
Publicació del Pla Director d'intervenció Monestir-Església (darrera versió)
Data de publicació: 28/11/2019 11:10 h
Descripció: Pla Director d'intervenció al conjunt monumental del Monestir-Església (darrera versió aprovada per la Junta de Govern Local en data 08/05/2018).
Nou termini de presentació de propostes
Data de publicació: 02/12/2019 15:30 h
Descripció: S'ha disposat un nou termini de presentació de les propostes en la fase 2 del concurs, que finalitzarà el dia 13 de gener de 2020 (s'adjunta document).
Acta de visita al Monestir de Sant Feliu de Guíxols
Data de publicació: 03/12/2019 14:55 h
Descripció: Acta de la visita al Monestir de Sant Feliu de Guíxols, realitzada a les cinc empreses seleccionades en la fase 2 del concurs, el dia 21 de novembre de 2019.
Publicació de documentació addicional de consulta (FASE 2)
Data de publicació: 05/12/2019 12:20 h
Descripció: Atesa la petició formulada per una de les empreses seleccionades en la Fase 2 del concurs, en relació amb la sol·licitud de seccions en format DWG presents al Pla Director, es publica la documentació sol·licitada, tot advertint que no és documentació pròpia del Pla Director (és documentació de treball) i advertint, així mateix, que aquesta documentació pot no ser exactament coincident amb la realitat, és per això que, en la primera fase d'execució del contracte, es preveu que l'adjudicatari en faci l'aixecament.
Publicació de documentació addicional de consulta (FASE 2)
Data de publicació: 19/12/2019 11:30 h
Descripció: Definició del model, enfocament estratègic i pla d'usos del Museu Carmen Thyssen, Sant Feliu de Guíxols.
Ampliació del termini de presentació de propostes
Data de publicació: 10/01/2020 19:25 h
Descripció: Ampliació del termini de presentació de les propostes en la fase 2 del concurs, que finalitzarà el dia 28 de gener de 2020, a les 14:00 hores (s'adjunta document).
Diligència d'obertura sobre 3 (Fase 2)
Data de publicació: 30/01/2020 12:55 h
Descripció: Diligència d'obertura del sobre 3, de data 29 de gener de 2020.
Requeriment d'esmena de documentació (Fase 2)
Data de publicació: 13/02/2020 13:45 h
Descripció: Requeriment d'esmena de documentació gràfica amb format Din-A2, presentada sota el lema mct.cat
SUSPENSIÓ DEL TERMINI PER ADJUDICAR EL CONTRACTE
Data de publicació: 17/03/2020 09:15 h
Descripció: De conformitat amb la Disposició Addicional Tercera del RD 463/2020 pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, se suspèn el termini per adjudicar el contracte reprenent-se el mateix en el moment en què perdi vigència l'esmentat Reial Decret o, si s'escau, les seves pròrrogues¿.
Decret d'Alcaldia de data 03/04/2020
Data de publicació: 08/05/2020 14:30 h
Descripció: Decret d'Alcaldia, de data 3 d'abril de 2020, en el que es disposen les despeses corresponents als honoraris del Jurat constituït per a la valoració de les propostes presentades al concurs de projectes del futur Museu Carmen Thyssen.
Decret d'Alcaldia de 22/04/2020
Data de publicació: 08/05/2020 14:30 h
Descripció: Decret d'Alcaldia, de data 22 d'abril de 2020, en el que es disposen les despeses corresponents a les primes de participació dels concursants finalistes del concurs de projectes del futur Museu Carmen Thyssen.
Decret d'Alcaldia de 08/05/2020
Data de publicació: 11/05/2020 16:15 h
Descripció: Decret d'Alcaldia, de data 8 de maig de 2020, en el que s'accepta el veredicte del Jurat i es proposa com a guanyadora del concurs
la proposta amb el lema 190418, presentada per l'empresa Nieto Sobejano Arquitectos SLP. S'acorda l'inici del procediment negociat, sense publicitat, i es requereix a aquesta empresa, per a la presentació de la documentació que es disposa a la clàusula 22a del Plec de condicions econòmiques i administratives particulars.
Documentació gràfica de les cinc propostes presentades en la fase 2 del concurs
Data de publicació: 11/05/2020 17:30 h
Descripció: Documentació gràfica de les cinc propostes arquitectòniques presentades al concurs per a la redacció del projecte bàsic i executiu de reforma i ampliació del Monestir, per tal d'ubicar-hi el futur Museu Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya