Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Ajuntament d'Òdena
Codi d'expedient:
H1002011001
Anunci relació de propostes presentades
Data de publicació: 27/03/2019 10:15 h
Descripció: L'expedient format resta a disposició de les persones interessades i de les associacions professionals del sector per tal que durant 15 dies, a comptar del dia 02.04.2019, data en la que sortirà publicat al BOPB, puguin al·legar allò que estimin procedent en defensa dels seus drets.
Anunci BOPB relació de sol·licituds presentades. Inici còmput
Data de publicació: 02/04/2019 10:45 h
Descripció: En data 02.04.2019 s'ha publicat al BOPB la relació de sol·licituds presentadesal procediment i s'estableis un termini de 15 dies per a poder presentar al·legacions, essent la data màxima per a presentar-les el dia 17.04.2019, a les 14'00 hs.
Anunci adjudicació llicència
Data de publicació: 29/05/2019 11:00 h
Descripció: Per acord Plenari de data 23.05.2019 es va declarar vàlid el procediment de concurs públic desenvolupat i en la seva virtut es va adjudicar la llicència d'auto-taxi amb núm. 1 ¿per vehicle de màxim cinc places inclosa la del conductor i amb una antiguitat màxima de dos anys des de la primera matriculació-al licitador titular de la proposició millor puntuada Sr. JRNU - amb DNI 77.290.707-N.
El text complert de l' acord plenari adoptat es podrà consultar a l'Ajuntament ¿àrea de Secretaria ¿en horari d'oficina de 09,00h matí a 14,00h matí.
Per objectar, si s'escau, l'acord adoptat els interessats en el procediment podran interposar recurs de reposició davant el Plenari en termini d'1 mes o, alternativament, en termini de 2 mesos, recurs jurisdiccional davant el Jutjat Contenciós-Administratiu de Barcelona.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya