Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Codi d'expedient:
LICFP 19/07-OS
Esmena anunci licitacio
Data de publicació: 05/02/2019 10:20 h
Descripció: Tal i com s'ha fet constar a l'esmena publicada es procedeix a publicar el nou anunci de licitació.
Esmena memòria i desglòs costos indirectes LOT 2
Data de publicació: 26/02/2019 15:20 h
Descripció: Benvolguts,
S' ha detectat que en el pressupost inclòs a la memòria, corresponent al Lot 2, no es feia referència, a la partida corresponent a la terrassa. Aquest partida sí que estava inclosa a la descripció dels preus unitaris i al pressupost de licitació.

Atès això, s'ha esmenat aquest error i s'han esmenat els costos indirectes reflexats en la'nnex 7, dels pressupsot de licitació.

En qualsevol cas, l'import relatiu al pressupost de licitació, referent al LOT 2, NO ha variat.

S'adjunta nou resum de pressupost de la memòria i de l'Annex 7, que substitueixen als anteriors, en el referent a les partides esmenades.

Atès, aquest aclariment, s'amplia el termini per a presentar ofertes, en el dos lots, al dia 5 de març de 2018, a les 14.00 hores.
Obertura Ofertes Econòmiques (Sobre 2)
Data de publicació: 11/03/2019 13:35 h
Descripció: Benvolguts senyors,

Els hi comuniquem que l'obertura pública de les ofertes econòmiques (sobre 2) de l'expedient de referència, està prevista per al dia 13 de març de 2019, a les 10:00 hores, a la Sala de Juntes de la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Important: Recordar que la nova ubicació física de les Oficines de la "Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau" es el Pavelló de l'Administració, Ala Est, 3 planta, departament d'Assessoria jurídica.
Resum obertura ofertes econòmiques (Sobre 2)
Data de publicació: 13/03/2019 13:35 h
Descripció: En data 13 de març de 2019 a les 10:00 hores, s'ha procedit en acte públic a l'obertura del sobre 2 que conté "CRITERIS AVALUABLES AMB APLICACIÓ DE FÓRMULA AUTOMÀTICA " de l'expedient de referència, havent concorregut presencialment una de les sis empreses presentades a la licitació.

Així, la Mesa de contractació ha procedit a l'obertura pública de les ofertes.

En conseqüència, es publica, a la plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya ¿ perfil contractant de la "Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau"-, còpia de les ofertes presentades pels licitadors.
Exclusió SOREN ELEVADORES LOT 2
Data de publicació: 09/05/2019 16:55 h
Descripció: La Mesa de Contractació, en relació a la adjudicació del LOT 2 relatiu al "Contracte d'obra relatiu a la reforma interior de l'habitatge situat a l'Avinguda Portal de l'Àngel, número 7, principal-2ª, de Barcelona" va observar, una vegada finalitzat el termini màxim de set (7) dies hàbils, la documentació requerida en la clàusula 12.7 del Plec de Clàusules Particulars (PCP), no es va presentar la referida documentació, de forma que en atenció a el article 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, la Mesa de contractació ha determinat l'exclussió del procediment de licitació de l'empresa licitadora SOREN ELEVADORES SL.
Nou Acord de la classificació de les ofertes del LOT2
Data de publicació: 09/05/2019 17:40 h
Descripció: DEIXAR SENSE EFECTE l'Acord de classificació de data 19 de març de 2019 i retrotraure les actuacions al moment d'elaboració de l'informe d'adjudicació, a fi de recollir aquesta nova circumstància de retirada de l'oferta de l'empresa licitadora "SOREN ELEVADORS, S.L.", als sols efectes que es dugui a terme una nova classificació de les ofertes i conseqüentment es requereixi la documentació prèvia per l'adjudicació al nou proposat com adjudicatari, l'empresa "E17 OBRES I SERVEIS, S.L.".
Nou Acord de classificació LOT 1
Data de publicació: 04/06/2019 09:45 h
Descripció: DEIXAR SENSE EFECTE l'Acord de classificació de data 22 de març de 2019 i retrotraure les actuacions al moment d'elaboració de l'informe d'adjudicació, a fi de recollir aquesta nova circumstància de retirada de l'oferta de l'empresa licitadora "TEKNIFIKA, S.L.", als sols efectes que es dugui a terme una nova classificació de les ofertes i conseqüentment es requereixi la documentació prèvia per l'adjudicació al nou proposat com adjudicatari, l'empresa "E17 OBRES I SERVEIS, S.L.".
Exclusió TECNIFIKA
Data de publicació: 04/06/2019 09:45 h
Descripció: lamentem comunicar-los que la seva oferta està incursa en un dels supòsits de prohibició de contractar de l'article 71.1 de la LCSP, concretament el relatiu a la seva lletra d), i conseqüentment no donar-se compliment a les condicions de capacitat i solvència dels licitadors establertes en la clàusula 6.1 del PCP per a l'adjudicació del "LOT 1 relatiu al "Contracte d'obra relatiu a la reforma del vestíbul i instal·lació d'ascensor situat a l'Avinguda Portal de l'Àngel, número 7, de Barcelona".
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya