Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Us comuniquem que, temporalment, les publicacions anteriors a l'any 2019 no estan accessibles des del Portal de la Plataforma de serveis de contractació pública. En el cas que necessiteu disposar d'alguna d'aquestes publicacions, cal que ho demaneu a l'òrgan de contractació que ha fet la publicació.

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Institut Municipal de Serveis Socials
Codi d'expedient:
20180321
Annex 4bis en format excel
Data de publicació: 29/05/2019 15:10 h
Descripció: S'adjunta l'annex 4 bis en format excel perquè els licitadors puguin presentar l'oferta en les condicions requerides en els plecs
Annex relatiu al càlcul del pressupost
Data de publicació: 31/05/2019 14:15 h
Descripció: A efectes exclusivament informatius s'adjunta full de càlcul amb els conceptes que s'han tingut en compte per al càlcul del pressupost del contracte
CORRECCIÓ annex 4 bis PCAP en format pdf i format excel
Data de publicació: 03/06/2019 13:30 h
Descripció: S'ha detectat un error en el nombre d'unitats que consten en el annex 4 bis PCAP, que estan computades per anualitat i no per a la durada total del contracte. El nombre correcte d'unitats del mòdul de servei de tècnic mig expert són 450 i per al mòdul de S'ha detectat un error en el nombre d'unitats que consten en el annex 4 bis PCAP que estan computades per anualitat i no per a la durada total del contracte. El nombre correcte d'unitats per a la durada total del contracte (18 mesos) del mòdul de servei de tècnic mig expert són 450 i per al mòdul de servei de personal qualificat amb funcions de treballador familiar són 225, d'acord amb el annex 4 bis que s'adjunta i que també ha estat publicat com a esmena.
ESMENA I AMPLIACIÓ TERMII PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS
Data de publicació: 07/06/2019 13:00 h
Descripció: S'ha detectat un error material en el plec de prescripcions tècniques del contracte ja que no s'ha adjuntat l'annex corresponent a l'esquema de la fitxa del pla de treball que és necessària per poder formular la proposició relativa als criteris avaluables mitjançant judici de valor.
D'acord amb la resolució de la Presidenta de l'IMSS de data 7 de juny de 2019 es rectifica l'error material, s'aprova l'annex, es procedeix a la seva publicació i, atès que l'esmena afecta a la presentació de proposicions, S'AMPLIA EL TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS EN 15 DIES COMPTADORS A PARTIR DE LA PUBLICACIÓ D'AQUESTA ESMENA EN EL PERFIL DEL CONTRACTANT, d'acord amb les previsions de l'art. 136 LCSP.
DESISTIMENT DEL CONTRACTE
Data de publicació: 14/06/2019 15:15 h
Descripció: S'ha detectat un error en els plecs que constitueix una infracció no subsanable de les normes de preparació del contracte i, per tant, s'ha de procedir a DESISTIR del contracte, la qual cosa es posa en coneixement de tots els possibles interessats en la licitació mentre es formalitza el desistiment.
DESISTIMENT CONTRACTE
Data de publicació: 21/06/2019 14:22 h
Descripció: Resolució de la Presidenta de l'IMSS acordant el desistiment del contracte de conformitat amb l'article 152 LCSP.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya