Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Barberà del Vallès
Codi d'expedient:
N774180024
ACLARACIÓ SOBRE DOCUMENTACIÓ A INCORPORAR EN ELS SOBRES 2 I 3
Data de publicació: 13/07/2018 11:05 h
Descripció: Es fa públic per al coneixement general i atesos els dubtes que s'han fet arribar al respecte que, a fi i efecte de garantir el deure de no tenir coneixement del contingut de la documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans de la relativa als criteris de valoració subjectiva, dins de la documentació que s'inclogui al sobre núm. 2 (apartat 6.2 de l'Annex I del Plec de clàusules), i pel que respecta en particular als currículums dels membres de l'equip, NO es podran incorporar en aquests anys o dates, en ser informació a avaluar al sobre 3, relatiu a criteris avaluables de forma automàtica. La inclusió de dates o anys podria donar informació del contingut del sobre 3, motiu pel qual el licitador restaria exclòs de la licitació (clàusula XV del Plec de clàusules).Amb la presentació dels currículums es pretèn valorar la formació específica de cada un dels membres proposats i la naturalesa de les obres en que cadascun d'ells ha participat, no l'experiència referida a anys
SUSPENSIÓ TERMINI PRESENTACIÓ D'OFERTES
Data de publicació: 27/07/2018 12:28 h
Descripció: ES FA PÚBLIC PER AL GENERAL CONEIXEMENT QUE AQUEST AJUNTAMENT ESTÀ TRAMITANT UNA MODIFICACIÓ EN EL CONTINGUT DEL PLEC QUE REGEIX AQUESTA LICITACIÓ QUE AFECTA DE NOU L'APARTAT 5.1 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS (ANNEX 2) MOTIU PEL QUAL SE SUSPÈN LA PRESENTACIÓ D'OFERTES FINS QUE ES PUBLIQUI UN NOU ANUNCI DE LICITACIÓ, CONCEDINT UN NOU TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES, I AMB EL PLEC DEGUDAMENT ESMENAT.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya