Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

COMUNICAT EN RELACIÓ AMB EL FUNCIONAMENT TÈCNIC DE LA PLATAFORMA ATÈS L'AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA https://bit.ly/2zuGR4A COMUNICAT SOBRE LA PUBLICACIÓ A LA PLATAFORMA DELS CONTRACTES TRAMITATS D'EMERGÈNCIA https://bit.ly/2S0fuWv ACTUALITZACIÓ DEL COMUNICAT SOBRE ELS ACTES D'OBERTURA DE SOBRES VIRTUALS O TELEMÀTICS https://bit.ly/2VTEmjS

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Parlament de Catalunya
Codi d'expedient:
615-00014/11
Visita de les instal·lacions del Parlament
Data de publicació: 05/12/2017 16:00 h
Descripció: S'han programat les dates de les visites de les instal·lacions del Parlament de Catalunya.
Horari del Registre General del Parlament del dia 8 de gener de 2018
Data de publicació: 18/12/2017 13:10 h
Descripció: Als efectes del termini de presentació de les ofertes, us recordem que l'horari del Registre General del Parlament del dia 8 de gener de 2018 és de 9.00 a 14.00 hores, sens perjudici, que d'acord amb el que estableix la clàusula 27 del plec de clàusules administratives, les ofertes presentades per correu fins a les 18.00 hores seran admeses a licitació.
Us recordem que de conformitat amb la clàusula dels plecs esmentada, si la documentació es tramet per correu postal, s'ha de fer d'acord amb el que estableix l'article 80.4 del RGLCAP. A aquest efecte, l'empresari haurà de justificar la data d'imposició de l'enviament a l'oficina de Correus i, el mateix dia de l'enviament, haurà d'anunciar al Parlament, per fax (932 213 989) o per correu electrònic (contractaciopublica@parlament.cat), que li ha tramès l'oferta per correu postal.
Error material en l'Annex 3 del PPT del lot 1
Data de publicació: 22/12/2017 11:00 h
Descripció: S'informa que s'ha detectat un error material en part de l'aplicació dels preus en l'estat d'amidaments de l'auditoria i hi ha una discordança entre el sumatori de les partides i l'import total del capítol 2.
Errata en la nota de la clàusula 19.1 dels plecs de clàusules administratives
Data de publicació: 22/12/2017 12:00 h
Descripció: S'ha detectat una errata a la nota de la clàusula 19.1 dels plecs de clàusules administratives. El text correcte és el següent:

NOTA: En el cas del lot 1, s'aplicarà sobre el preu proposat amb relació a la suma dels imports del capítol 1 (Cost del manteniment integral de les instal·lacions) i del capítol 2 (Execució del manteniment correctiu i milloratiu de l'annex 3 del plec de prescripcions tècniques corresponent).
Licitadors admesos i exclosos
Data de publicació: 19/01/2018 15:30 h
Descripció: Es fa pública la relació d'empreses admeses a la licitació.
Data de l'acte públic d'obertura del sobre C
Data de publicació: 07/02/2018 15:15 h
Descripció: S'informa que la data de l'acte públic d'obertura del sobre C tindrà lloc el proper dilluns 12 de febrer de 2018 a les 13.30 hores al Palau del Parlament de Catalunya (Parc de la Ciutadella s/n de Barcelona)
Valoració documentació sobre B
Data de publicació: 13/02/2018 13:15 h
Descripció: Es fa pública la puntuació obtinguda per les ofertes tècniques presentades per les emrpeses licitadores.
Quadre resum de les proposicions econòmiques (sobre C)
Data de publicació: 13/02/2018 13:20 h
Descripció: S'annexa un quadre resum amb les propostes econòmiques presentades per les empreses licitadores en el sobre C.

Tauler d'avisos

Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya