Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
Codi d'expedient:
CTN1701221
COMUNICACIO ESMENES SOBRE A VIA ENOTUM
Data de publicació: 18/01/2018 15:00 h
Descripció: S'ha procedit a comunicar via ENOTUM els requeriments de la Mesa a fi i efecte d'esmenar els defectes observats a la documentació presentada en el sobre A dels lots que s'indiquen per a què les empreses lliurin com a màxim el dia 19 DE GENER DE 2018 A LES 14'00 HORES la documentació sol.lcitada. Aquesta documentació s'haurà de presentar al Registre General de l'Agència Catalana de l'Aigua en cas de suport digital i per ecorreu a les adreces agfebas@gencat.cat i cmurall@gencat.cat la resta de documentació.
VIACIVILIS, CONSULTORS D'ENGINYERIA, SL. LOTS 1,3,4 i 5
PROIECTUM CIVITAS INGENIERÍA CIVIL, SL. LOTS 1,2,3,4 i 5
SGS TECNOS, SA. LOTS 1,2,3,4 i 5
AUDINGINTRAESA, SA. LOTS 1,2,3,4 i 5
TEC-CUATRO, SA. LOTS 1,2,3,4 i 5
PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, SL LOT 1
MACIVA OBRES I SERVEIS SL LOTS 1,2,3,4 i 5
IGEA, SL LOTS 1,2,3,4 i 5
ALBACAR ENGINYERS S.L. LOTS 1,2,3,4 i 5
GPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SLU. LOTS 2,3 i 4
IRTENE, S.L.-PEYCO, S.A. UTE LOT 2
COLOMER-RIFÀ, SL. LOTS 3, 4 i 5
ACTES MESA OBERTURA SOBRE A 5 LOTS
Data de publicació: 18/01/2018 18:45 h
Descripció: ACTES MESA OBERTURA SOBRE A 5 LOTS
ACTA MESA REVISIÓ ESMENES SOBRE A
Data de publicació: 22/01/2018 13:45 h
Descripció: Actes de la Mesa de Contractació de data 22 degener de 2018, exàmen i anàlisi de la documentació presentada per esmenar els sobres A (documentació general)
ACTA MESA OBERTURA SOBRE B
Data de publicació: 23/01/2018 09:40 h
Descripció: Actes de la Mesa de Contractació de data 22 de gener de 2018 d'obertura i revisió de les proposicions tècniques (sobre B).
ACTA MESA ESMENES SOBRE B
Data de publicació: 25/01/2018 13:00 h
Descripció: Acta de la Mesa de Contractació de data 25 de gener de 2018 de revisió d'esmenes de la documentació del sobre B (criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor).
ACTES MESA VALORACIONS SOBRES B 5 LOTS + INFORMES DE VALORACIO 5 LOTS
Data de publicació: 06/02/2018 19:00 h
Descripció: ACTES MESA VALORACIONS SOBRES B 5 LOTS + INFORMES DE VALORACIO 5 LOTS
ACTES MESA SOBRE C
Data de publicació: 12/02/2018 11:40 h
Descripció: Actes de la Mesa de Contractació de data 9 de febrer de 2018 d'obertura dels sobres C (proposta econòmica).
ACTES MESA PROPOSTES D'ADJUDICACIO 5 LOTS
Data de publicació: 08/03/2018 18:45 h
Descripció: ACTES MESA PROPOSTES D'ADJUDICACIO 5 LOTS
ACTES MESA QUALIFICACIÓ DDOCUMENTACIÓ ADJUDICATARI PROPOSAT
Data de publicació: 04/04/2018 14:55 h
Descripció: Actes de la Mesa de Contractació de data 3 d'abril de 2018, d'exàmen de la documentació administrativa presentada pel licitador proposat com adjudicatari.
2 ACTA MESA QUALIFICACIO DOCUMENTACIO LOT 4
Data de publicació: 12/04/2018 14:00 h
Descripció: 2 ACTA MESA QUALIFICACIO DOCUMENTACIO LOT 4
2 ACTA MESA QUALIFICACIO DOCUMENTACIO LOT 1
Data de publicació: 12/04/2018 14:00 h
Descripció: 2 ACTA MESA QUALIFICACIO DOCUMENTACIO LOT 1
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya