Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Comissió Central de Subministraments
Codi d'expedient:
CCS 2017 3
Qüestionari
Data de publicació: 13/01/2017 13:30 h
Descripció: En el marc de les consultes preliminars del mercat, previstes en l'article 40 de la Directiva 2014/24/UE sobre contractació pública, la Comissió Central de Subministraments ha elaborat un qüestionari per tal de recollir el parer de les empreses interessades i les organitzacions empresarials sobre diverses qüestions que afecten el contingut del futur Acord marc. Si decidiu aportar el vostre punt de vista sobre les qüestions plantejades en el mateix, podeu omplir-lo i enviar-lo per correu electrònic a l'adreça licitacionsccs.eco@gencat.cat abans del 31 de gener de 2017.
Acord d'inici d'expedient
Data de publicació: 20/01/2017 14:20 h
Descripció: La Comissió Central de Subministraments ha acordat, en la reunió de 19 de gener de 2017, aprovar l'inici d'expedient de l'Acord marc del subministrament de combustible.
Presentació d'ofertes mitjançant l'eina de Sobre Digital
Data de publicació: 29/03/2017 14:00 h
Descripció: Aquesta licitació serà pionera en l'ús dels mitjans electrònics per a la presentació d'ofertes mitjançant l'eina de "Sobre Digital". Per aquest motiu, s'ofereix formació en l'ús d'aquesta eina als proveïdors interessats en aquesta licitació els propers dies 5 i 7 d'abril a la sala d'actes del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda en l'edifici de Gran Via de les Corts Catalanes, 635, planta baixa i Gran Via de les Corts Catalanes 639, planta baixa, respectivament. En cas que estigueu interessats en assistir a la formació, cal que feu una inscripció prèvia amb una sol.licitud adreçada a la bústia de correu següent: suport_sobredigital.eco@gencat.cat
Informació sobre la signatura digital amb DNIe
Data de publicació: 14/11/2017 09:35 h
Descripció: El Ministerio del Interior (Dirección general de la Policia) ha publicat recentment al seu web: "Para reforzar la seguridad de los certificados electrónicos del DNIe, a la vista del estudio publicado recientemente por una Universidad de la República Checa, cuya viabilidad está siendo objeto de análisis por el Organismo de Certificación español, la Dirección General de la Policía ha comenzado a modificar dichas funcionalidades, garantizando con ello la máxima seguridad y confidencialidad en la utilización de la autenticación y firma electrónica en España. Hasta no estar implementadas las soluciones técnicas necesarias (lo que se hará en fechas próximas) se desactivará la funcionalidad de los certificados digitales de parte de los actuales DNIe".

Per aquest motiu, i per a la presentació mitjançant Sobre Digital de les ofertes per part de les empreses licitadores, recomanem que reviseu amb temps suficient la validesa del certificat digital amb el que preveieu presentar i signar l'oferta.
Dilluns 20/11/2017 de 14h a les 21h aturada del servei per enviar ofertes en Sobre Digital
Data de publicació: 17/11/2017 08:52 h
Descripció: El dilluns 20 de novembre, de les 14h a les 21h, està planificada una aturada del servei del Registre d'entrada i sortida electrònic de la Generalitat de Catalunya que comportarà que les empreses no podran fer enviaments per a la presentació telemàtica d'ofertes (Sobre Digital). Aquesta aturada només afectarà a l'enviament de l'oferta en sí, no afectarà a la preparació de la documentació, per la qual cosa les empreses podran treballar en el seu espai per anar preparant la documentació dels sobres.
Esmenes sobre A
Data de publicació: 30/11/2017 14:45 h
Descripció: Ahir 29 de novembre de 2017 es va reunir la Mesa de contractació per a l'obertura i anàlisi de la documentació presentada en els sobres A i, el mateix dia es va requerir a les empreses Solred SA i Galpenergia España SAU perquè esmenin la documentació aportada.
Notificació d'exclusió
Data de publicació: 05/12/2017 13:53 h
Descripció: Avui s'ha notificat a l'empresa Compañía Española de Petróleos, SAU (CEPSA) l'exclusió del procediment de licitació.
Acte públic d'obertura del sobre B
Data de publicació: 05/12/2017 15:05 h
Descripció: Avui, a les 9.00 hores, s'ha dut a terme l'acte d'obertura dels sobres B. En aquest acte s'ha fet pública la relació d'empreses licitadores admeses i excloses que s'adjunta com annex.
Comunicació a les empreses de les ofertes presentades en el sobre B
Data de publicació: 05/12/2017 15:10 h
Descripció: Avui s'ha donat trasllat a les empreses licitadores del contingut de les ofertes presentades.
Requeriment a les empreses amb oferta econòmicament més avantatjosa
Data de publicació: 11/12/2017 13:25 h
Descripció: Avui s'ha requerit a les empreses amb oferta econòmicament més avantatjosa per a què presentin la documentació a la què fa referència la clàusula vint-i-unena del Plec de clàusules administratives particulars.
Requeriment per a la formalització dels documents contractuals.
Data de publicació: 25/01/2018 13:15 h
Descripció: En data d'avui s'ha requerit a les empreses adjudicatàries per a la formalització dels contractes.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya