Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Us comuniquem que, temporalment, les publicacions anteriors a l'any 2019 no estan accessibles des del Portal de la Plataforma de serveis de contractació pública. En el cas que necessiteu disposar d'alguna d'aquestes publicacions, cal que ho demaneu a l'òrgan de contractació que ha fet la publicació.

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
Codi d'expedient:
GO-2016-100
Empreses admeses i no admeses a licitació
Data de publicació: 09/05/2017 12:50 h
Descripció: Un cop examinada la documentació del sobre A la Mesa ha admès a licitació les següents empreses:
TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE SL
IMPRESIONES TRANSKRIT, SA
DOMÈNECH MIRABET, SA
FORMSYSTEM DOCUMENTOS INTELIGENTES, SLU

L'empresa IMPREMTA PAGÈS no ha estat admesa a licitació, en compliment del que estableix la clàusula 18.1 del Plec de clàusules administratives particulars que regeix per aquesta contractació, atès que no ha presentat el Document europeu únic de contractació, document que havia d'estar inclòs en el sobre A i, per tant, ha incomplert amb la clàusula 13.1 de l'esmentat Plec de clàusules administratives particulars.

L'acte públic d'obertura del sobre B (oferta econòmica) tindrà lloc el proper dia 11 de maig de 2017, a les 12 hores, a la seu del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
Empresa exclosa
Data de publicació: 15/05/2017 13:57 h
Descripció: La Mesa de Contractació, reunida en data 11 de maig de 2017, per a l'obertura del sobres B de les ofertes presentades en la licitació de l'Acord marc per al subministrament de material electoral amb motiu de la celebració d'eleccions al Parlament de Catalunya, ha pres, entre d'altres, l'acord d'excloure de la licitació l'oferta presentada per l'empresa IMPRESIONES TRANSKRIT, SA, pel Lot 4: Impresos electorals, ja que no compleix amb la clàusula 14.2 del Plec de clàusules administratives particulars en no assenyalar el preu màxim unitari del model AEM trilingüe. Aquesta clàusula estableix:
"Els licitadors hauran de presentar una oferta econòmica indicant el preu màxim unitari per a cada un dels models del/s lot/s a que es presenti/n.
L'oferta econòmicament més avantatjosa serà aquella en que els preus oferts per a cada un dels models que conformen el lot en qüestió siguin iguals o inferiors als preus màxims unitaris de licitació per cadascun d'aquests models"
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya