Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
Codi d'expedient:
GO-2016-100
Anunci d'enviament de requeriment de documentació a les empreses que han presentat ofertes econòmicament més avantatjoses
Data de publicació: 17/05/2017 14:40 h
Descripció: En data 17 de maig de 2017, d'acord amb el que disposa l'article 151.2 del TRLCSP i la clàusula Vint-i-unena del plec de clàusules administratives particulars, s'ha enviat per correu electrònic, a les empreses proposades com a adjudicatàries, el requeriment de la documentació que han de presentar. El termini per a presentar aquesta documentació és de 10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà d'aquest anunci en el perfil del contractant.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya