Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Consell Comarcal del Barcelonès
Codi d'expedient:
5ct/2016
RELACIÓN DE EMPRESAS LICITADORAS
Data de publicació: 06/07/2016 17:10 h
Descripció: Se informa que se han recibido un total de trece (13) ofertas en la licitación convocada para la contractación del servicio de mantenimiento de las Rondas de Barcelona y tramo municipal de la Gran Via Norte. Se adjunta la relación de licitadores. Se ha requerido de cinco de dichas empresas que subsanen las deficiencias detectadas en la documentaciòn administrativa aportada.
OFERTES ECONÒMIQUES DELS LICITADORS
Data de publicació: 26/09/2016 15:05 h
Descripció: Contingut de les ofertes econòmiques dels licitadors, un cop oberts els sobre número 3 per part de la Mesa de Contractació
VALORACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS
Data de publicació: 27/09/2016 09:25 h
Descripció: RESULTADO DE LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS RONDAS Y DE LA GRAN VIA NORTE QUE CORRESPONDE A LOS CRITERIOS NO CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE
MESA DE CONTRACTACIÓ
Data de publicació: 10/10/2016 16:40 h
Descripció: Convocatoria de sesión pública de la Mesa de Contratación para proceder a la clasificación de las ofertas, una vez finalizado el proceso de valoración
ACTA DE LA SESION DE LA MESA DE CONTRATACION DE 14 DE OCTUBRE DE 2016
Data de publicació: 21/11/2016 17:05 h
Descripció: Sesión de la Mesa de Contratación para comunicar la valoración de las ofertas correspondiente a criterios cuantificables automáticamente, la valoración final de las ofertas yla clasificación de las mismas y para formular al órgano de contratación propuesta de adjudicación del contrato en favor del licitador que ha presentado la mejor oferta
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya